Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 Quận Hà Đông năm 2019: Phân tích đa thức thành nhân tử…

Đề gồm các dạng bài: Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử; Tính giá trị biểu thức; Tìm x; Chứng minh P đối xứng…

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  QUẬN HÀ  ĐÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) xy + xz + 3y + 3z

Advertisements (Quảng cáo)

b) x2 + 2x – 3

Bài 2. (2 điểm) Cho A = [(3x – 2)(x + 1) – (2x + 5)(x2 – 1)] : (x + 1). Tính giá trị của A khi x = 1/2

Bài 3 (2 điểm) Tìm x biết:

a) 6x2 – (2x – 3)(3x + 2) = 1

Advertisements (Quảng cáo)

b) (x + 1)3 – (x – 1)(x2 + x + 1) -2 = 0

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm M thuộc cạnh huyền BC (M không trùng B và C). Gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

a)Tứ giác AEMD là hình gì? Vì  sao?

b) Gọi P là điểm đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng minh P đối xứng với K qua A.

c) Khi M chuyển động trên đoạn BC thì điểm I chuyển động trên đường nào?

Bài 5 (0,5 điểm). Cho x, y ∈ Z chứng minh rằng:

N = (x – y) (x – 3y) (x – 4y) + y4 là số chính phương.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: 126 đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông

Tel: 024 3382 4452 – Mail:pgd-hadong@hanoiedu.vn

Advertisements (Quảng cáo)