Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

[Vĩnh Tường] Kiểm tra 45 phút học kì 1 Vật Lý 8: Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 8cm

Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường 2016 công bố Đề kiểm tra kì 1 môn vật lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 – 2017.

I. Trắc nghiệm (2,0 đ). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

1. Dụng cụ để xác định sự nhanh chậm của chuyển động của một vật gọi là:

A. Vôn kế.
B.Nhiệt kế.

C.Tốc kế
D.Am pe kế

2. Một ca nô chuyển động đều từ A đến bến B với vận tốc 30 km/h, hết 45 phút. Quãng đường AB dài:

A. 135 km
B.22,5 km
C.40 km
D.135 m.

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (…):

Chất lỏng không những chỉ gây ra áp suất lên … bình, mà cả … bình và các vật ở bên … chất lỏng.

A. Đáy, thành, trong lòng.
B.Thành, đáy, trong lòng.

C.Trong lòng, thành, đáy.
D.Trong lòng, đáy, thành.

4. Tay ta cầm nắm được các vật là nhờ có:

A. Quán tính
B.Ma sát lăn

C.Ma sát trượt
D.Ma sát nghỉ

II. Tự luận

5. Một ô tô chạy xuống một cái dốc dài 30 km hết 45 phút, xe lại tiếp tục chạy thêm một quãng đường nằm ngang dài 90 km hết  3/2 giờ. Tính vận tốc trung bình (ra km/h; m/s):

a) Trên mỗi quãngđường?

b) Trên cả quãngđường?

Advertisements (Quảng cáo)

6. Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 8cm.

a) Tính áp suất của nước lên đáy cốc và lên một điểm A cách đáy cốc 3 cm.

b) Lấy một quả cầu bằng gỗ có thể tích là 4cm3 thả vào cốc nước. Hãy tính lực cần thiết tác dụng vào quả cầu làm cho quả cầu chìm hoàn toàn trong nước.

Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, của gỗ là 8600N/m3.

7. Một khícầu có thể tích 10 m3 chứa hiđrô, có thể kéo lên trên không một vật nặng bằng bao nhiêu? Biết khối lượng của vỏ khí cầu là 10kg. Khối lượng riêng của không khí Dk = 1,29 kg/m3, của  hiđrô là DH = 0,09kg/m3.


ĐÁP ÁN V

I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B A D

 II. Tự luận 

5. a.  Đổi 45 phút = 0,75 h

Vậntốc trungbình của xe trên quãngđường dốc là:     

Advertisements (Quảng cáo)

Vận tốc trung bình của xe trên quãngđường nằm ngang là:

b. Vậntốctrungbình trong cả đoàn đường dốc và nằm ngang là:

Vậy vận.tốc trung bình của xe trên cả quãng dốc và ngang là: 53,3 km/h hay 14, m/s

6. a. Đổi 8cm = 8.10-2 m.

Ápsuất do nước gây ra ở đáy bình là:

p=d.h=10000.8.10-2 = 800(N/m2)

Ápsuất tác dụng lên điểm A cách đáy cốc 3cm là:

hA= 8 -3 = 5cm = 0,05 m

pA = d.hA = 10000.0,05 = 500 (N/m2)

b.  Đổi 4 cm3 = 4.10-6m3

Để quả cầu gỗ chìm hoàn toàn thì ta có:

P + F = FA

=> dg.V + F = d.V

=> F = 10000.4.10-6   8600.4.10-6

=> F =0,00 56 (N)

7. Gọi mv là khối lượng lớn nhất của vật mà kinh khí cầu có thể kéo lên được.

– Trọnglượng của khí hiđrô trong khícầu:

PH = 10mH = 10.DH.VH = 9 (N)

– Trọnglượng của khícầu: Pkc = Pvỏ + PH = 10.mvỏ + 9 = 109 (N)

– Lực đẩy Ácsimét tác dụng lên khícầu:

F1A = dk.Vk  = 10.Dk.Vk =  129 (N)

– Trọng/lượng tốiđa của vật mà khí cầu có thể kéo lên là:

Pv = F1A – Pkc =20 (N) => mv = Pv/10 = 2 (kg)

Advertisements (Quảng cáo)