Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8: Dựng hình thang ABCD (AB // CD) biết: AB = 1,5cm; CD = 3,5cm

CHIA SẺ
Dựng hình thang ABCD \(\left( {AB//CD} \right)\) biết: AB = 1,5cm; CD = 3,5cm; \(\widehat C = {45^ \circ };\widehat D = {60^ \circ }\)  … trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Dựng hình thang ABCD \(\left( {AB//CD} \right)\) biết: AB = 1,5cm; CD = 3,5cm; \(\widehat C = {45^ \circ };\widehat D = {60^ \circ }\)


Kẻ \(AE//BC \Rightarrow \widehat {AED} = {45^ \circ }\) và \(DE = DC – EC = DC – AB\)\(\; = 3,5 – 1,5 = 2cm\) nên \(\Delta ADE\) dựng được.

-Dựng \(\Delta ADE\) biết \(DE = 2cm;\widehat D = {60^ \circ },\widehat E = {45^ \circ }.\)

-Trên tia DE lấy C sao cho DC = 3,5 cm. Cần xác định đỉnh B.

-B thuộc tia \({\rm{Ax}}//CD.\)

-B thuộc tia Cy mà \(\widehat {DCy} = {45^ \circ }.\)

Lấy điểm B là giao điểm của tia Ax và Cy ta được hình thang ABCD cần dựng.

Lấy điểm B là giao điểm của tia Ax và Cy ta được hình thang ABCD cần dựng