Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số 8: Tìm x biết x(x – 4) = 2x – 8

CHIA SẺ
Tìm x, biết \(x\left( {x – 4} \right) = 2x – 8\); \(\left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right) + \left( {2x – 3} \right)\left( {1 – x} \right) = 0.\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Phân tích thành nhân tử:

a) \(a\left( {b – 3} \right) + \left( {3 – b} \right) – b\left( {3 – b} \right)\)

b) \(15{a^2}b\left( {{x^2} – y} \right)20a{b^3}\left( {{x^2} – y} \right) + 25ab\left( {y – {x^2}} \right)\)

c) \(5{\left( {a – b} \right)^2} – \left( {a + b} \right)\left( {b – a} \right).\)

Bài 2. Tìm x, biết:

a) \(x\left( {x – 4} \right) = 2x – 8\)

b) \(\left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right) + \left( {2x – 3} \right)\left( {1 – x} \right) = 0.\)


Bài 1. a) \(a\left( {b – 3} \right) + \left( {3 – b} \right) – b\left( {3 – b} \right) \)

\(=  – a\left( {3 – b} \right) + \left( {3 – b} \right) – 3\left( {3 – b} \right)\)

\( = \left( {3 – b} \right)\left( { – a + 1 – b} \right).\)

b) \(15{a^2}b\left( {{x^2} – y} \right) – 20a{b^3}\left( {{x^2} – y} \right) + 25ab\left( {y – {x^2}} \right)\)

\( = 15{a^2}b\left( {{x^2} – y} \right) – 20a{b^2}\left( {{x^2} – y} \right) – 25ab\left( {{x^2} – y} \right)\)

\( = \left( {{x^2} – y} \right)\left( {15{a^2}b – 20a{b^2} – 25ab} \right)\)

\(= \left( {{x^2} – y} \right).5ab\left( {3a – 4b – 5} \right).\)

c) \(5{\left( {a – b} \right)^2} – \left( {a + b} \right)\left( {b – a} \right) \)

\(= 5{\left( {a – b} \right)^2} + \left( {a + b} \right)\left( {a – b} \right)\)

\( = \left( {a – b} \right)\left[ {5\left( {a – b} \right) + \left( {a + b} \right)} \right]\)

\(= 2\left( {a – b} \right)\left( {3a – 2b} \right).\)

Bài 2. a) \(x\left( {x – 4} \right) = 2x – 8\)

\(\Rightarrow x\left( {x – 4} \right) = 2\left( {x – 4} \right)\)

\( \Rightarrow x\left( {x – 4} \right) – 2\left( {x – 4} \right) = 0 \)

\(\Rightarrow \left( {x – 4} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x – 4 = 0\)  hoặc \(x – 2 = 0\)

\(\Rightarrow x = 4\) hoặc \(x = 2.\)

b) \(\left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right) + \left( {2x – 3} \right)\left( {1 – x} \right) = 0\)

\( \Rightarrow \left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right) – \left( {2x – 3} \right)\left( {x – 1} \right) = 0\)

\( \Rightarrow \left( {x – 1} \right)\left[ {\left( {2x + 3} \right) – \left( {2x – 3} \right)} \right] = 0\)

\( \Rightarrow 6\left( {x – 1} \right) = 0\)

\(\Rightarrow x – 1 = 0 \Rightarrow x = 1\)