Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 1 Bài 2 Chương 1 Hình học 8: Chứng minh rằng ABCD là hình thang

CHIA SẺ
Cho tứ giác ABCD có CB = CD, đường chéo BD là tia phân giác của góc \(\widehat {ADC}\) . Chứng minh rằng ABCD là hình thang … trong Đề kiểm tra 15 phút Đề số 1 Bài 2 Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tứ giác ABCD có CB = CD, đường chéo BD là tia phân giác của góc \(\widehat {ADC}\) . Chứng minh rằng ABCD là hình thang

\(\Delta BDC\) cân tại C (\(CB = CD\))

\( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{D_2}}\) mà \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}}(gt) \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{D_1}}\)

Mà \(\widehat {{B_1}}\) và \(\widehat {{D_1}}\) ở vi trí so le trong \( \Rightarrow BC//AD\)

Vậy ABCD là hình thang.