Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm toán 2015

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm Toán năm học 2015 -2016.

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời.

1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không có dạng phân số?cau12. Các số nguyên x và y thỏa mãn soxythoamanA. x=-5 , y=12           
B.x=5, y=12

C.x=5, y=-12            D x=-5, y=-12

3. Trong các phân số sau phân số lớn hơn 3/7 là:

cau3

4. Hãy nối mỗi dòng của cột A với một dòng của cột B để được khẳng định đúng;

Cột A Cột B
1) 36% của 50 bằng … a) 72
b) 18
2) Tỉ số phần trăm của 3m và 5dm là … c) 600%
d) 60%

5. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz. Biết góc xOy=120 0, góc xOz=m0 . Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nếu:

A. 0<m<120          
B.120<m<180

C.m=120              
D.120<m≤180

6. Có bao nhiêu tam giác trên hình vẽ bên:

baihinh

A. 8

B.5

C.7

D.4

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

thuchhienpheptinh

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

timxbiet

Bài 3 (2,0 điểm). Ba khối lớp 6, 7, 8 có 960 học sinh. Số học sinh khối 7 chiếm 43,75% tổng số.

a) Tính số học sinh khối 7.

b) Tính tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6. Biết số học sinh khối 6 nhiều hơn khối 8 là 140 học sinh.

Bài 4 (3,0 điểm). Cho góc AOB 1350, C là một điểm nằm bên trong góc AOB sao cho góc BOC=900.

a) Tính góc AOC?

b) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC, OD là tia đối của tia O
C.So sánh các góc AOD và góc EOD ?


Đáp án và hướng dẫn chấm KSCL đầu năm lớp 7 môn toán năm học 2015-2016

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C C 1 – b 2 – c D A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm): 

Dap an de khao sat chat luong cau 1,2,3 mon Toan lop 7 Dap an de khao sat chat luong cau 1,2,3 mon Toan lop 7

Dap an de khao sat chat luong cau 4 mon Toan lop 7 Dap an de khao sat chat luong cau 4 mon Toan lop 7