Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

[Đề thi có đáp án] Khảo sát chất lượng môn lớp 7 toán trường THCS Lại Xuân

CHIA SẺ

[Đề thi có đáp án] Khảo sát chất lượng môn lớp 7 Toán trường THCS Lại Xuân – Hải Phòng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm)  Tính nhanh nếu có thể:

bai1_tinhnhanh

Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:       bai2Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán  gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm 3/2 số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm  1/5 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với học sinh cả lớp.

Bài 4  (3 điểm). Cho gócAOB = 1350, C là một điểm nằm bên trong góc AOB sao cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia O
C.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BO
C.Hãy chứng tỏ OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm):   a) Chứng minh rằng:

bai5

b) Chứng minh rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố cùng nhau ( n∈ N )


Đáp án và hướng dẫn chấm đề KSCL đầu năm toán lớp 7 trường THCS Lại Xuân năm 2015.

Đáp án câu 1 Đáp án câu 1

Dap-an-cau2 Đáp án câu 2

Đáp án câu 3,4 Đáp án câu 3,4

Đáp án câu 5 Đáp án câu 5

Trường Trung học cơ sở Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.