Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề KSCL đầu năm toán lớp 7 năm 2015 Phòng GD&ĐT Bình Giang

[Toán 7 đầu năm] Khảo sát chất lượng Toán lớp 7 năm 2015 Phòng GD&ĐT Bình Giang .

1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1)  (-9)+15                                      2) 13,6 +8,9

bai1

2 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) x + 8 = 5                              2) |x|=2,3

3) x- 1/3 = -1/6                         4) 2x +1/4 = -1

Advertisements (Quảng cáo)

3 (2,0 điểm).

1) Tìm một sô biết  2/5 của nó bằng 36.

2) Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng, sau một năm tiền lãi được trả là 1,2 triệu đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một năm ?

4 (2,0 điểm). Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc ∠xOy =

Advertisements (Quảng cáo)

700 .

1) Tính số đo góc yOx’.

2) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy. Tính số đo góc x’Ot.

5 (2,0 điểm).

1) Tìm các phân số có mẫu số là 8 lớn hơn  -3/4 và nhỏ hơn 1/4. Tính tổng các phân số tìm được.

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: |x| +2|y| <2,99


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Câu Đáp án Điểm
1

(2 đ)

1) (-9) +15 = 6 0,5
2) 13,6 + 8,9 = 22,5 0,5
 dap an 13 0,25
= 4/9 0,25
dap an 14 0,25
= -2/3 0,25
2

(2,0 đ)

1) x + 8 = 5 ⇒  x = 5 – 8 0,25
⇒  x = -3 0,25
2) |x| =2,3 ⇒  x = 2,3 hoặc x = – 2,3 (Thiếu một trường hợp trừ 0,25 đ) 0,5
3) x- 1/3 = -1/6 ⇒  x = -1/6 + 1/3 0,25
⇒  x = 1/6 0,25
4) 2x +1/4 = -1  ⇒  2x = -1 -1/4 0,25
⇒  2x = -5/4 ⇒  x =-5/8 0,25
3

(2,0 đ)

1) Vì  2/5 của nó bằng 36 nên số đó là: 36: 2/5 = 36 . 5/2 = 90 1,0
2) Người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất một năm bằng số phần trăm là:

1,2: 20.100% = 6%

1,0
4

(2 đ)

 cau4 hinh Vẽ hình phần 1) đúng 0,25
1) Do góc xOy và yOx’ là hai góc kề bù nên

xOy + yOx’ = 1800

0,25
⇒   yOx’ = 1800– xOy 0,25
⇒  yOx’ = 1800– 700 ⇒   yOx’ = 1100 0,25
2) Do Ot là tia phân giác của xOy nên xOt = 1/2.xOy =350 0,25
Do xOt  và x’Ot  là hai góc kề bù nên xOt  + x’Ot  = 1800 0,25
⇒  x’Ot = 1800 – xOt 0,25
= 1800 -350 = 1450 0,25
5

(2 đ)

1) Gọi các phân số cần tìm có dạng  x/8(x ∈ Z), ta có -3/4 < x/8 < -1/4 0,25
⇒ -6/8 <x/8 <-2/8 ⇒ -6 <x <-2 0,25
⇒ x ∈ {-5; -4; -3} 0,25
Tổng các phân số tìm được là:cau5 0,25
2) |x| +2|y| < 2,99 với x, y  ∈  Z nên |x| +2|y| ∈ {0;1;2} 0,25
 |x| +2|y| = 0 ⇒ x = y = 0

|x| +2|y| = 1 ⇒ x = ± 1; y = 0

0,25
|x| +2|y| = 2 ⇒ x = ± 2; y =0 hoặc x =0 ; y = ±1 0,25
Vậy các cặp sốtìm được là (0;0);(1;0);(-1;0);(2;0);(-2;0);(0,1);(0;-1) 0,25

Advertisements (Quảng cáo)