Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[Mới] Đề học kì 2 lớp 7 toán năm 2016 – 2017 vừa cập nhật

Đề thi học kì 2 lớp 7 Toán năm 2016 – 2017 mới nhất mời các em tham khảo. Cho xÔy = 60º , trên tia phân giác của xÔy lấy điểm H. Từ M kẻ MA vuông góc với Ox (A thuộc Ox), kẻ MB vuông góc với Oy (B thuộc Oy).

PHẦN I:Trắc nghiệm khách quan (3điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. Điểm kiểm tra môn toán lớp 7 được ghi trong bảng sau:

Điểm kiểm tra(x)

                  7

                  8                9

                 10

Tần số (n)

                 5

                  4                 6

                 3

Khi đó Mo bằng :

A. 10                B. 6                        C. 3            D. 9

2. Đa thức x2 – 3x có nghiệm là :

A. -1/3 và 3       
B.
2 và 1        
C.
3 và 0       
D.
 -3 và 0

3. Tích của hai đơn thức 2x2yz  và  (-4xy2z) bằng :

A. -8x3y3z2            
B.
 -8x3y3z         
C
. -6x2y2z     
D.
  8x3y2z2

4. Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 2x + 3yz B.  y(4 – 7x) C.  – 5x2y3 D.  6x5 + 11

5.Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.Tính BC ?

A. BC = 12cm    B. BC = 225cm

C. BC = √63cm  D. BC = 15cm

6. Trực tâm của tam giác là giao điểm của:

A. Ba đường cao               
B.
Ba đường phân giác

C.Ba đường trung tuyến      
D.
 Ba đường trung trực

Advertisements (Quảng cáo)

Phần II: Tự luận (7đ)

1). Cho đơn thức  

a. Thu gọn đơn thức A, xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

b. Tính giá trị của A tại x = 2; y = 1; z = -1

2). Cho 2 đa thức:

P = 4x3 – 7x2 + 3x – 12 và      Q = -4x3 + 2x2 + 18 + 5x2 – 9x

a. Thu gọn và sắp xếp đa thức Q theo lũy thừa giảm dần của biến

b. Tìm đa thức B sao cho: B – P = Q

c. Tìm nghiệm của đa thức B.

3). Cho xÔy = 60o , trên tia phân giác của xÔy lấy điểm H. Từ M kẻ MA vuông góc với Ox (A thuộc Ox), kẻ MB vuông góc với Oy (B thuộc Oy).

a/. Chứng minh rằng: OA = OB và tam giác OAB đều.

b/. Gọi E là giao điểm của BM và Ox, F là giao điểm của AM và Oy. Chứng minh rằng: ΔBMF =  ΔAME

c/. Gọi H là trung điểm của FE. Chứng minh 3 điểm O, M, H thẳng hàng.

4). Cho bảng tần số sau:

Thời gian (x) 6 7 8 9 10
Tần số (n) 3 5 23 n 2

Tìm giá trị của n, biết số trung bình cộng là 8

Advertisements (Quảng cáo)