Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề học kì 2 Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án năm 2016

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em: Đề thi học kì 2 môn Toán 7 có đáp án 2016.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1:  (2đ)  Một xạ thủ bắn súng. Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được ghi vào bảng sau:

10

9

10 9 9 9 8 9 9 10
9 10 10 7 8 10 8 9 8 9
9 8 10 8 8 9 7 9

10

9

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu.

b) Lập bảng tần số. Nêu nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Bài 2.  (2đ)  Cho các đa thức:

P = 3x– 4x – y + 3y + 7xy + 1    ;   Q = 3y – x – 5x + y + 6 + 3xy

a) Tính P + Q

b) Tính P – Q

c) Tính giá trị của P ; Q tại x = 1 ; y = 1/2

Bài 3.  (1,5đ)

a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

1/4 x2y2 và -2/5 xy3

b) Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó:

A = │x -3 │ + y2 – 10

Bài 4.  (1đ)  

a) Khi nào thì a gọi là nghiệm của đa thức Q(x) ?

b) Tìm nghiệm của đa thức: Q(x) = 2x+ 3x

Bài 5.  (3,5đ)  Cho tam giác ABC vuông tại B, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của Tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) ΔAMB = ΔEMC

b) AC > CE

c) ∠BAM = ∠MEC

d) Biết AM = 20dm; BC = 24dm. Tính AB = ?

—— HẾT——-

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN 7

Bài 1.

a) Dấu hiệu ở đây là điểm số đạt được của một xạ thủ sau mỗi lần bắn súng. Có 30 giá trị

b) Bảng tần số

Điểm số x 7 8 9 10
Tần số (n) 2 7 13 8 N = 30

Xạ thủ đã bắn 30 phát súng

Điểm số cao nhất là 10; điểm số thấp nhất là 7

Điểm số xạ thủ bắn đạt nhiều nhất là 9 có tần số là 13

Điểm số xạ thủ bắn đạt thấp nhất là 7 có tần số là 2

c) Số trung bình của dấu hiệu

2016-05-06_093722

Bài 2.  (2đ)  

a) Tính P + Q

2016-05-06_093821

b) Tính P – Q

2016-05-06_094013

c) Khi x = 1 ; y = 1/2 Thì

2016-05-06_094421

2016-05-06_094516

Bài 3.  (1,5đ)

a) – Tính đúng kết quả -1/10x3y5

– Chỉ ra hệ số và tìm bậc đúng.

b) Vì │x-3 │ ≥ 0 với ∀ x ; y2 ≥ 0 với ∀ y nên:

A = │x-3 │  + y2 – 10 ≥ -10

Do đó A có GTNN là -10 khi x – 3 = 0 ⇒ x = 3 và y = 0.

Bài 4.  (1đ)

a) Nếu tại x = a đa thức Q(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a hoặc x = a là một nghiệm của đa thức Q(x)

b) Tìm nghiệm của đa thức Q(x) = 2x+ 3x

Ta có: 2x+ 3x = 0 => x(2x + 3)

2016-05-06_094953

Vậy: x = 0 và x = – 1,5 là nghiệm của đa thức Q(x)

Bài 5.  (3,5đ)  

2016-05-06_095032

a) ΔABM = ΔECM

Xét ΔABM và ΔECM có

MB = MC (do AM là trung tuyến)

∠ AMB = ∠ EMC (đối đỉnh)

MA = ME (gt)   ⇒ ΔABM = ΔECM (c – g – c)

b) AC > EC

Ta có: ΔABC vuông tại B ⇒ AC > AB

Mà AB = EC (do ΔABM = ΔECM) ⇒ AC > EC

c) ∠BAM = ∠CAM

Ta có: AC > EC ⇒  ∠CEM = ∠CAM mà ∠CEM = ∠BAM

⇒  ∠BAM = ∠CAM

d) Tính AB = ?

Ta có: BM = ½ BC (t/c đường trung tuyến) ⇒ BM = 12dm

Trong vuông ABM có:

2016-05-06_095615