Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 năm học 2015-2016

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 năm học 2015-2016

CHIA SẺ

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 7: Ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 4, 7. Chu vi của nó bằng 70m. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN 7

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

 Bài 1: ( 2,5  điểm ) Tìm x biết:                 
bai1d) 5x + 5x+1 = 150

e) 3/5x + 1 = – 4/7

Bài 2 : (1,5 điểm ).  

a) So sánh : 52015 và 251007

b) Tìm ba số x, y và z biết : 2x = 3y = 4z và y – x + z = 2013

Bài 3: (2,0 điểm )

a) Thực hiện phép tính: bai3_

bai3So sánh A và B.

Bài 4 : (2,0điểm) Ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 4, 7. Chu vi của nó bằng 70m.

Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó.

Bài 5 : (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có ∠B= 500 ; ∠C= 500. Gọi Am là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A của tam giác AB
C.Chứng minh: Am // BC.


 

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa học kì 1 Toán 7

dap an bai 1
Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 7 Bài 1
Bài 2:       ( 1,5  điểm )  1) 52013 và 251007

Vì 251007= (52)1007 = 52014 < 52015

Vậy :  52015 >251007

2)  Tính đúng x = 12078; y = 8042; z = 6039.

dap an bai 34
Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 7 Bài 3,4
Bài 5:       ( 2,0  điểm )  Vẽ  hình đúng

Gọi Ay là tia đối của tia AB

Góc ∠yAC là góc ngòai tại đỉnh A của

Nên ∠yAC =∠B + ∠C = 500 + 500 = 1000

Vì Am là tia phân giác của ∠yAC

Nên ∠yAm = ∠mAC = ∠yAC / 2 = 1000/2 = 500

Ta có ∠yAm = ∠B= 500  (hai góc đồng vị )

Vậy : Am //BC

(0,25đ)

 

 

(0,5đ)

 

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)

CHIA SẺ