Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

[THCS Trường Yên] kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020: Tổng số tiền góp được của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn lớp 7D là 810 nghìn đồng. Tính số tiền mà mỗi lớp đã đóng góp ủng hộ

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2020 trường THCS Trường Yên…tổng số tiền góp được của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn lớp 7D là 810 nghìn đồng. Tính số tiền mà mỗi lớp đã đóng góp ủng hộ

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu sau

Câu 1: giá trị của x trong tỉ lệ thức 12:x = 3:5 là

A. 10       B. 5        C. 20          D. 4

Câu 2: Kết quả của phép tính (2/3)². (3/2)² là

A. 1      B. 2/3      C. -1        D. -2/3

Câu 3: Cho x/3 = y/2 và x+y = -10 giá trị của x, y là

A. x = -6, y= -4          B. x = 6, y= 4

C. x = -6, y = -4       D. x = -6, y= 4

Câu 7: (1,5 điểm) Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân miền trung bị thiệt hại do lũ lụt xảy ra trong tháng 10 năm 2020 do MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động, bốn lớp 7A, 7B, 7C và 7D đã góp được số tiền ủng hộ tỉ lệ với các số 8,6,7,5. Biết rằng tổng số tiền góp được của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn lớp 7D là 810 nghìn đồng. Tính số tiền mà mỗi lớp đã đóng góp ủng hộ