Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 44,45, 46,47,48 trang 26 Toán 7 tập 1: Tỉ lệ thức

Bài 7 Tỉ lệ thức –  Giải bài 44,45,46,47,48 trang 26 SGK Toán Đại số 7 tập 1: Tỉ lệ thức – chương 1.

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số a/b = c/d ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu  a/b =c/d thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

a/b =c/d; a/c = b/d; b/d =c/a; d/c=b/a

Giải bài tập Tỉ lệ thức 7 trang 26 Toán 7

Bài 44. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) 1,2: 3,24

b) caubc) 2/7 : 0,42

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: a) 1,2: 3,24 = 120 : 324 = 10:27

b) bai 44 cau bc) bai 44 cau c


Bài 45. 

bai 45

HD:  bai 45 dap an

Ta có các tỉ lệ thức:

bai 45 dap an1

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 46. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

a) x/27  = -2/ 3,6

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38

cau c bai 46

Đáp án:

dap an bai 46 trang 26


Bài 47. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 6.63 = 9.42

b) 0,24.1,61 = 0,84. 0,46

 a) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức 6.63 = 9. 42
dap an 47a

b) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức:  0,24.1,61 = 0,84. 0,46

dap an 47b


Bài 48 Toán 7 Tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau :

-15/5,1 = -35/11,9

Từ tỉ lệ thức -15/5,1 = -35/11,9 ta có được các tỉ lệ thức sau:

dap an bai 48

Advertisements (Quảng cáo)