Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 11,12,13,14 trang 86 Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc (bài 2 Hình học)

Cần nhớ: Định nghĩa, cách Vẽ, các tính chất 2 đường thẳng vuông góc, Đường trung trực.

Bài 11.Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đườngthẳng vuông góc với nhau là hai đườngthẳng …

b) Hai đườngthẳng a và a’ vuông góc với nhau được ký hiệu là …

c) Cho trước một điểm A và đường.thẳng d. …đường.thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Lời giải:

a) cắt nhau tạo thành một góc vuông.

b) a ⊥ a’

Advertisements (Quảng cáo)

c).. Có một và chỉ một


Bài 12. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) Hai đg thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) Hai đg thẳng cắt nhau thì vuông góc.

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: a) Đúng.

b) Sai, vì trên hình hai đg thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b.

Đây là một phản ví dụ để bác bỏ câu “Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc”.


Bài 13. Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Gấp tờ giấy sao cho mút A trùng với mút B. Khi đó nếp gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB.


Bài 14 trang 86.Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải: – Cách vẽ:

– Dùng thước có chia khoảng, vẽ đoạn thẳng CD=3cm. Vẽ trung điểm I của CD bằng cách lấy I sao cho CI=1,5cm.

– Dùng êke vẽ đườngthẳng d vuông góc với CD tại I ( Xem cách vẽ phần tóm tắt lý thuyết).

Đường.thẳng d chính là đường trung trực của đoạn thẳng CD.

Advertisements (Quảng cáo)