Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

(Tiếp) Luyện tập hai đường thẳng vuông góc: Giải bài 15 trang 86 ; bài 16,17,18,19,20 trang 87 Toán 7 tập 1

Bài trước các em xem lại: Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc (Bài 2 chương 1)

Bài 15.Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

Kết luận rút ra từ  các hoạt động trên:

– Nếp gấp zt ⊥ với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx


Bài 16.Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình vẽ sau:

Lời giải:Thứ tự vẽ đường thẳng d’ và d’ ⊥ d như sau (xem hình vẽ).

– Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.

– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.

– Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d’ ⊥ d.

Minh họa cách vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 17 trang 87.Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Lời giải:

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) a ⊥ a’

b) a ⊥ a’

c) a không ⊥ a’.


Bài 18 trang 87. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45°. Lấy điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại C.

Lời giải: Sau khi vẽ ta được hình sau đây:


Bài 19.Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.


Lời giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

– Vẽ đường thẳng d2 bất kì.

– Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 góc 60°

– Vẽ điểm A tùy ý nằm trong góc d1Od2

– Vẽ đoạn thẳng AB ⊥ d1 tại B.

– Vẽ đoạn thẳng BC ⊥ với d2 tại C.

Trình tự 2:

– Vẽ hai đường thẳng d1,d2
cắt nhau tại O và tạo thành góc 60°

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia Od1

– Vẽ đoạn thẳng BC ⊥ tia Od2, điểm C nằm trên tia Od2

– Vẽ đoạn thẳng BA ⊥ với tia Od1, điểm A nằm trong góc d1Od2


Bài 20 Toán 7. Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng).

Lời giải: Sau khi vẽ ta được các hình sau:

Advertisements (Quảng cáo)