Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – THCS Nhơn Bình 2019: Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có bao nhiêu phần tử?

CHIA SẺ

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – THCS Nhơn Bình 2019. Gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cụ thể: 

I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn ,mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm .

Câu 1: Tính nhanh: 4 x 93 x 25 ta được :

A. 930    B. 93000        C. 9300        D. 930000

Câu 2: Để đặt tên cho điểm trên một mặt phẳng ta dùng chữ cái in :

A. Thường       B. Hoa       C. Hoa thường         D. Sao cũng được

Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/giờ .Hỏi sau một giờ rưỡi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km ?

A.14 km       B. 15 km    C. 10 km       D. 13 km

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm ,chiều rộng là 4 cm thì có diện tích là :

A. 20 dm2         B. 20 m2           C. 20 cm2         D. 20 km2

Câu 5 : Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có :

A. 4 phần tử       B. 9 phần tử         C. Rỗng        D. Vô số phần tử

Câu 6: Tính 3/7 + 11/7 kết quả là :

A. 14/4     B. 14/7         C. 2       D. 1

Câu 7 : Kết quả của phép tính 1,301  x 100 là :

A. 13,01      B. 1,31       C. 1,301       D. 130,1

Câu 8: Một thế kỷ là :

A. 10 năm       B. 100 năm        C. 1000 năm     D. 100 tháng

Câu 9: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử :

A = {x ∈ N/ 8 ≤ x ≤9}

A. 11 phần tử    B. 12 phần tử    C. 13 phần tử        D. 14 phần tử

Câu 10:

A.36/8             B. 36/9     C.1/2        D. 13/12

Câu 11: 12 phút bằng bao nhiêu giây ?

360 giây B. 120 giây C. 3600 gây              D. 720 giây

Câu 12 : Tính 36  +  507   + 64  ta được :

606 B. 607 C. 608                       D. 609

II.TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Học sinh thực hiện các  bài toán sau

Bài 1: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 11.Và cho biết tập hợp nầy có bao nhiêu phần tử ?

Bài 2: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ . Tính quãng đường đi được của  ô tô .

Bài 3: Thực hiện phép tính

     Bài 4: Tìm x  biết :

A. x + 155 = 235     B. 189 – x  = 123    C. 180 – ( x + 15) = 15

Bài 5: Vẽ đường thẳng a ,sau đó xác định hai điểm M ,N thuộc đường thẳng a còn điểm P thì không thuộc đường thẳng a.

Hỏi ba điểm M , N , P có thẳng hàng không ?Vì sao?