Trang Chủ Đề kiểm tra tuyển chọn học sinh lớp 9

Đề kiểm tra tuyển chọn học sinh lớp 9 : Tìm vị trí điểm M trên cạnh AB để độ dài đoạn DE đạt giá trị nhỏ nhất

Đề kiểm tra tuyển chọn học sinh lớp 9 vào CLB ” Em Yêu Thích Bộ Môn”

Bài 1: (5 điểm). Giải phương trình sau:

Bài 2: (4 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Biết f(1)= 2006, f(2)= 4012, f(3)= 6018. Tính f(5) + f(-1).

Bài 4: (5 điểm)

Cho tam giác đều ABC. Từ một điểm M trên cạnh AB vẽ hai đường thẳng song song với hai cạnh AC, BC, chúng lần lượt cắt BC, AC tại D và E. Tìm vị trí điểm M trên cạnh AB để độ dài đoạn DE đạt giá trị nhỏ nhất.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 5: (3 điểm)

Cho tứ giác ABCD có góc A vuông, góc D= 1200 và các cạnh AB= 2√3 cm, AD= 4cm, DC 2cm. Gọi M là trung điểm của AD.

  1. Chứng minh rằng: BM⊥MC
  2. Tính độ dài cạnh BC.

Advertisements (Quảng cáo)