Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Trường Thực Hành Sư Phạm 2019: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 11. Và cho biết tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Trường Thực Hành Sư Phạm 2019. Mời các em cùng tham khảo đề thi chi tiết dưới đây:

I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn, mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

Câu 1: Tính nhanh: 4 * 93 * 25 ta được:

A. 930      B. 93000      C. 9300      D. 930000

Câu 2: Để đặt tên cho điểm trên một mặt phẳng ta dùng chữ cái in:

A. Thường       B. Hoa       C. Hoa thường       D, Sao cũng được

Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 10km/h. Hỏi sau 1 giờ rưỡi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km?

A. 14 km      B. 15 km     C. 10 km      D. 13 km

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 4 cm thì có diện tích là:

A. 20 dm²      B. 20 m²       C. 20 cm²      D. 20 km²

Câu 5: Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 có:

A. 4 phần tử       B. 9 phần tử      C. Rỗng       D. Vô số phần tử

Câu 6: Tính 3/7 + 11/7 kết quả là:

A. 14/14      B. 14/7        C. 2       D.1

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Kết quả của phép tính 1, 301 * 100 là:

A. 13,01       B. 1,31       C. 1,301        D. 130,1

Câu 8: Một thế kỷ là:

A. 10 năm      B. 100 năm      C. 1000 năm      D. 100 tháng

Câu 9: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử: A = {x∈N/8≤x≤19}

A.  11 phần tử      B. 12 phần tử       C. 13 phần tử      D. 14 phần tử

Câu 10: Tính 4/9X * 9/8 ta được:

A. 36/8          B. 36/9      C. 1/2        D. 13/12

Câu 11: 12 phút bằng bao nhiêu giây?

A. 360 giây      B. 120 giây     C. 3600 giây      D. 720 giây

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 12: Tính 36 + 507 + 64 ta được:

A. 606     B. 607      C. 608      D. 609

II: Tự luận (7 điểm)

Học sinh thực hiện các bài toán sau

Bài 1: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 11. Và cho biết tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Bài 2: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô

Bài 3: Thực hiện phép tính

a. 2,15 * 1,2        b. 14/9 + 16/9     c. 3/5 – 4/7      d. 18/11 : 9/22

Bài 4: Tìm x ∈ N biết:

a. x + 155 = 235        b. 189 = x = 123    c. 180 – (x+15) = 15

Bài 5: Vẽ đường thẳng a, sau đó xác định hai điểm M, N thuộc đường thẳng a còn điểm P thì không thuộc đường thẳng a. Hỏi ba điểm M, N, P có thẳng hàng không? Vì sao?

Advertisements (Quảng cáo)