Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Thị Xã Bến Cát 2020: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí sau: CO2, CH4 và C2H4

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm học 2019 – 2020 của Thị xã Bến Cát, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :  Khi cho Na dư vào rược etylic 90%, số phản ứng hóa học diễn ra là?

A. 1                              B. 2

C. 3                              D. 4

Câu 2 :  Rượu etyÌic phản ứng được với:

A. K, MgCO3, CH3COOH .

B. CH3COOH, O2, K2CO3

C. K, CH3COOH, O2.

D. Na, O2, Mg.

Câu 3 :  Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch (không phản ứng với nhau) lâ

A. CH3COOH và Ca(OH)2.

B. CH3COOH và Na2CO3.

C. CH3COOH và H3PO4.

D. CH3COOH và NaOH.

Câu 4 :  Trong các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3.:Dung dịch axit axetic tác được với:

A. Cu, MgO, Na2SO4, Na2SO3

B. MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3

C. Mg, Cụ, MgO, KOH

D. Mg, MgO, KOH, Na2SO3

Câu 5 :  Khi đốt cháy một hiđrocacbon A thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Vậy hiđrocacbon A là:

A. C2H4.                               B. CH4.

C. C2H2                                D. C6H6.

Câu 6 :  Để làm sạch khí CH4 có lẫn tạp chất khí C2H4 ta dẫn hỗn hợp khí trên qua

A. nước.

B. dung dịch HCl.

C. đụng dịch Brom.

D. dd Ca(OH)2,

Câu 7 :  Dãy các hợp chất nào sau đây chỉ toàn là dẫn xuất hiđrocachon?

A. CH4, C2H4, CH3Cl

B. C6H6, C3H4, HCHO

C. C2H2, C2H5OH, C6H12

D. CH3Cl, C2H4Br2:, HCHO

Câu 8 :  Khí etilen không phản ứng với chất nào sau đây

A. O2                               B. CO2

C. Br2                              D. H2

Câu 9 :  Hóa chất dùng để phân biệt rượu etylic, axit axetic là

A. Quì tím                       B. Brom

C. Clo                               D. Nước

Câu 10 :  Công thức phân tử của hợp chất A có dạng (CH2)n; tỉ khối hơi của A đối với oxi là 0,875. Công thức phân tử của A là

A. CH                            B. C2H6

C. C3H6                          D. C2H4

Câu 11 :  Số ml rượu etylic có trong 200 ml rượu 40 độ là

A. 80 ml                          B. 70 ml

C. 75 ml                          D.  60 ml

Câu 12 :  Cho kim loại magie tác dụng với axit axetic thu được 3,36 lí khí H2. Khối lượng muối magie axetat tạo thành là

A. 20,3                            B. 21,3

C. 23,3                            D.  22,3

II. TỰ LUẬN

Câu 1 : Viết phương trình hóa học cho chuỗi chuyển hóa sau:

Etilen →(1)rượu etylic→(2) axit axetic →(3)etyl axetat→(4)natri axetat→(5) axit axetic

Câu 2 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí sau: CO2, CH4 và C2H4

Viết phương trình hóa học

Câu 3 : Cho 20,5 gam hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với Na dư thu được 4,48 lít khí (đktc)

  1. Tính thành phần % khối lượng rượu etylic và axit axetic trong hỗn hợp X
  2. Nếu đem cùng lượng hỗn hợp X trên thực hiện phản ứng este hóa thì thu được bao nhiêu gam este, biết hiệu suất phản ứng đạt 90%