Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 – Phòng GD Xuân Trường:

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Xuân Trường tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng học tập 8 tuần học giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử.

Bài 2: (3 điểm)

 Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

a) 15. 3 + 7.3 – 8.3

b) 79: 77+ 3. 32

c) 100 – [30 –(7-5)2]

d) 1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:

a) 15 + x = 18                         b)  (x – 30) – 150 = 10

c) 23 + 3x = 62                         d) 2x – 35 = 55:53

Bài 4: (1 điểm)
Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang một quyển sách dày 220 trang?

Bài 5: (2 điểm)
Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ tia AB, đoạn thẳng BC, đường thẳng AC.

b) Lấy điểm I trên tia AB sao cho B là điểm nằm giữa 2 điểm A và I. Kẻ tia CI.

c) Hai tia CI và CA có phải là 2 tia đối nhau không ? Vì sao?