Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 năm 2015 Phòng GD&ĐT...

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 năm 2015 Phòng GD&ĐT Lục Ngạn

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2015 của phòng GD&ĐT Lục Ngạn có đáp án và hướng dẫn chấm.

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1.(2.5 điểm) Cho tập hợp A =  {x ∈ N/ 7 < x ≤ 11}

a) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ? Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b) Dùng kí hiệu (∈, ∉) để viết các phần tử 7, 9 và 11 thuộc tập hợp A hay không thuộc tập hợp A.

c) Hãy viết 3 tập hợp con của tập hợp A sao cho số phần tử của các tập hợp con đó là khác nhau ? Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con ?

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng tính chất của các phép toán để tính nhanh.

a) 17.25                                b) 281 + 129 + 219

c) 23.22 + 55: 53                      d) 29. 31 + 66.69  + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13    b)  x + 32.3  = 75 : 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm A nằm trên đường thẳng xy, điểm B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

a) Kể tên tất cả các tia gốc A?

b) Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm các số tự nhiên x,y thỏa mãn: x2 + 2xy = 100


Đáp án và hướng dẫn chấm bài kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2015-2016

Chú ý: *Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của HS  phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm tối đa. HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. (Nếu quá trình

Bài 1 (2.5 điểm)

a. Tập hợp A có 4 phần tử; (0.25đ)

A = {8,9,10,11} (0.5đ)

b. 7 ∉ A; 9 ∈ A; 11 ∈ A ( mỗi ý đúng cho 0.25đ)

c. Viết được mỗi tập con cho 0,25đ

Chỉ ra số tập con của A (16 tập con). Không cần giải thích (0,25đ)

Bài 2 (2 điểm)

a) 4.17.25 = (4.25).17

= 100.17 = 1700

Mỗi bước đúng cho 0,25

b)  = (281 + 219) + 129      (0.25đ)

= 500 + 129 = 629         (0.25đ)

c) = 25 + 52                           (0.25đ)

= 32 + 25 = 57          (0.25đ)

d) = ( 29.31+31.37) + 66.69

= 31.(29+37) + 66.69           (0.25đ)

= 31.66 + 66.69

= 66.(31+69)

= 66.100 = 6600         (0.25đ)

Bài 3. (2.5 điểm)

a)

5x = 13 + 7           (0.25đ)

5x = 20                  (0.25đ)

x  = 20:5              (0.25đ)

x = 4                     (0.25đ)

b)

2x + 27 = 49       (0.25đ)

2x = 22               (0.25đ)

x  = 11                (0.25đ)

c)

3.(x+7) = 72       (0.25đ)

x + 7 = 24            (0.25đ)

x = 17                 (0.25đ)

Bài 4 (2.0 điểm)

Vẽ đường thẳng xy      (0.25đ)

Lấy được A,B               (0.25đ)

Vẽ đường thẳng AB       (0.25đ)

Kể đúng mỗi tia cho 0,25đ

Tia Ax và tia Ay (0.25đ)

tia AB và At  theo kí hiệu của HS) (0.5đ)

Bài 5 (1.0 điểm)

Ta thấy: 2xy chia hết cho 2; 100 chia hết cho 2 nên suy ra được: x2 chia hết cho 2 suy ra x chia hết cho 2

Đặt x = 2t ( t  ) thay vào ta được   (0.25đ)

( 2t)2 + 2.(2t)y = 100

4t2   + 4ty  = 100

t2 + ty = 25

t(t+y) = 25 (0.25đ)

mà t   t + y và 25 chia hết cho t; t + y

TH1: +) t < t + y thì

t = 1; t + y = 25

với t = 1 tìm được x = 2; y = 24   (0.25đ)

TH2:  +) t = t + y thì y = 0

Suy ra t = 5; x = 10

Vậy: x = 2; y = 24 hoặc x = 10; y = 0      (0.25đ)

CHIA SẺ