Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6: Điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống là gì?

CHIA SẺ
Điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống là gì?; Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu l. (4đ) Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

Cây một năm
Cây lâu năm
Đa
Lúa

c. Ngô

d. Lim

e. Táo

Rau bợ

g. Rau má

h. Nhãn

i. Bưởi

k. Sắn

1………

2…….

.

2.. (6 điếm) Điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống ?


1..   

1

b, c, f, g, k

2

a, d, e, h, i

2. Những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống là:

Vật sống

Vật không sống

–    Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

–   Có khả năng cử động,vận động.

–    Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

–   Không có sự trao đổi chất.

–   Không có khả năng cử động, vận động

–   Không lớn lên, sinh sản và phát triển.