Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1 năm học 2015-2016

Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1 năm học 2015-2016 (Toán 6 tập 1 chương 1).  Đề kiểm tra gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận.

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1

I. Mục tiêu:

Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương.

Kỹ năng: Biết trình bày bài giải rõ ràng,

Thái độ: Rèn khả năng tư duy. Rèn kỹ năng tính toán, chính xác, hợp lý.

II. Hình thức kiểm tra: KT viết

III. Ma trận đề:

Các chủ đề Các mức độ cần đánh giá Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Tập hợp Biết viết một tập hợp. Biết viết số LaMã Sử dụng đúng các kí hiệu thuộc, không thuộc, TH con, bằng Xác định số phần tử của một tập hợp.  Biết viết số tự nhiên
Số câu 3 1 1  1 6
Số điểm 1,5 1 0,5  1 4
Tỷ lệ 15% 10% 5% 10% 40%
2. Các phép toán trong N Biết các công thức lũy thừa. Biết thứ tự thực hiện các phép tính. Tính các lũy thừa Thực hiện  các phép tính trong N
Số câu 4 1 1 6
Số điểm 2 2 2 6
Tỷ lệ  20% 20% 20% 60%
Tổng 7 1 1 2 1 12
3,5 1 0,5 3 2 10
35% 10% 5% 30% 20% 100%

IV: Nội dung đề:

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1:   Số La Mã XIV có giá trị là :

A.4                 B.10          
C.14            
D.16

Câu 2:  Viết kết quả phép tính 38. 34 . 32  dưới dạng một lũy thừa :

A.34             
B.312         
C.314       
D.38

Câu 3 :   Viết kết quả phép tính 3: 34  dưới dạng một lũy thừa :

Advertisements (Quảng cáo)

A.34           
B.312           
C.332           
D.38

Câu 4: Tập hợp các chữ cái có trong từ TOÁN HỌC  là:

A. {T, O, A, N, H, O, C}          
B.{T, O, A, N}

C.{H, O, C}                          
D.{T, O, A, N, H,C}

Câu 5: Tập hợp các số tự nhiên N được viết đúng là:

A. N = {0; 1; 2; 3; 4; . . .}        B.  N = {0; 1; 2; 3; 4}

C.N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .}         D.  N = {0, 1, 2, 3, 4.}

Câu 6:  Số phần tử của tập hợp A = {1; 3; 5; 7; 9} là:

D.1                
B.3                
C.5            
D.9

Câu 7:  Viết số 1 000 000 dưới dạng lũy thừa của 10 ?

Advertisements (Quảng cáo)

A.103         
B.104           
C.105         
D.106

Câu 8:  Đối với các biểu thức có dấu  ngoặc, thứ  tự  thực hiện phép tính là:

A.{ } → [ ] → ( )              
B.( ) → [ ] →{ }

C.{ }→ ( ) →à [ ]            
D.[ ] → ( )  à { }

2. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

1:  Cho tập hợp A ={1;3;5;7}. Hãy điền các ký hiệu ∈;∉;⊂; =  vào ô vuông thích hợp: (1đ)

a.  2 [] A                   b.  5 [] A

c. {7} [] A                d. {7;5;3;1} [] A

2: (1đ)

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số

3: Viết kết quả mỗi phép tính dưới dạng một lũy thừa rồi  tính giá trị  (2đ)

a) 23 . 22 = ………………………………………..

b) 3 . 33 =  ………………………………………..

c) 35 : 33 = ………………………………………..

d) 75 : 75 =………………………………………..

4: Thực hiện các phép tính sau (2 đ):

a) 25 . 16 + 25. 24 =

b) 90 : [33 + (12 – 9)] =

V. Đáp án đề kiểm tra:

1. Trắc nghiệm (4đ)

Mỗi câu đúng 0,5đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp  án C C A D A C D B

2. Tự luận (6đ)

Câu Giải Điểm
1     ∉;∈;⊂; =
2 a.      1000

b.      99999

0,5đ

0,5đ

3 23. 22  = 25

= 32

3. 33   = 34

= 81

35 : 33 = 32

= 9

75 : 75 = 70

= 1

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4 a.  25 . 16 + 25. 24 = 25 (16 + 24)

= 25 . 40

= 1000

(HS có thể giải các khác)

b.  90 : [33 + (12 – 9)]  =  90 : [33 + 3]

= 90 : [27 +3]

= 90 : 30

= 3

 

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Advertisements (Quảng cáo)