Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài C1- C7 trang 36,37,38 Vật Lý 6: Khối lượng riêng...

Giải bài C1- C7 trang 36,37,38 Vật Lý 6: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

CHIA SẺ

Bài 11 – Chương 1: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng: giải bài tập C1 trang 36;  C2, C3, C4 trang 37; C5, C6, C7 trang 38 SGK Vật Lý .

1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác người ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.

TL: – Vì 1 dm3 sắt có khối lượng là 7,8 kg mà 1 m3 = 1000 dm3

vì vậy khối lượng riêng của sắt là : 7,8 . 1000 = 7800 kg/ m3

– Khối lượng cột sắt: 7800 kg/ m3 x 0,9 m3 = 7020 kg.


Bài 2. Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Dựa vào khối-lượng-riêng của một số chất có thể tra được khối lượng riêng của đá là: D = 2600 kg / m3.

Suy ra khối lượng của 0,5 m3đá là : m = 2600 kg/ m3 = 1300 kg.


3. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng-riêng:

Khối lượng-riêng:      D (kg/m3)

Khối lượng :               m (kg)

Thể tích:                     V (m3)

[….] = […] x […]

Công thức tính khối-lượng-riêng là : m = D x  V.


4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Trả lời: (1) – Trọng lượng riêng (N/m3)

Quảng cáo

Quảng cáo

(2) – Trọng lượng (N);

(3) – Thể tích ( m3).


5. Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:

Dụng cụ đó gồm:

– Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

– Một bình chia độ có GHĐ 250 cm3,  miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100 cm3 nước.

Một lực kế có GHD ít nhất 2,5 N.

Trả lời:Trọng-lượng-riêng của một chất là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

Vậy để tính trọng-lượng-riêng của chất làm quả cân thì cần biết trọng lượng và thể tích quả cân đó

– Trọng lượng quả cân đo bằng lực kế (không thể lấy khối lượng * 10 vì lực trọng trường mỗi nơi mỗi khác!) —> biết được trọng lượng P
– Thể tích quả cân thì đo bằng cách: đổ nước vào bình chia độ, đổ 200cm3 thôi, rồi nhúng ngập hoàn toàn quả cân vào. Mức độ nước tăng lên chính là thể tích quả cân —> V

Trọng-lượng-riêng: d = P/V


6.  Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm3

Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là V= 40 dm3 là:

m = D x V = 7800 kg/ m3 x 0,04 m3 = 312 kg.

Trọng lượng của chiếc đầm sắt là :

P = 10 m = 10.312 = 3120 (N)


7. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Tính rồi so sánh với khối.lượng.riêng của nước.

D = m : V ;        m = m (muối) + m (nước)

Dùng bình chia độ để đo thể tích.

Quảng cáo

CHIA SẺ