Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 Chương 3: Ảnh của vật thu được qua kính lúp là ảnh gì, có đặc điểm như thế nào?

CHIA SẺ
1 người đứng cách máy ảnh 4m. vật kính máy ảnh có tiêu cụ 2cm. Phải điều chỉnh phim cách vật kính bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Thấu kính nào có thể dùng làm kính lúp. Ảnh của vật thu được qua kính lúp là ảnh gì, có đặc điểm như thế nào?

2. 1 người đứng cách máy ảnh 4m. vật kính máy ảnh có tiêu cụ 2cm. Phải điều chỉnh phim cách vật kính bao nhiêu?

3. Cột điện cao 10m cách người đứng 1 khoảng 40m. nếu khoảng cách từ thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì độ cao h’ của ảnh cột điện trong mắt có giá trị bao nhiêu?


1. Thấu kính có thể dùng làm kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

ảnh của vật thu được qua kính lúp là ảnh ảo, có đặc điểm cùng chiều và lớn hơn vật.

2. Vật qua máy ảnh cho ảnh thật trên phim, ta có:

Từ ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

\(\Rightarrow  \dfrac {{A’B’} }{ {AB}} = \dfrac {{d’} }{ d}\)   (1)

∆OIF đồng dạng ∆A’B’F

\(\Rightarrow  \dfrac {{A’B’} }{ {OI}} =\dfrac {{A’F} }{ {OF}} = \dfrac {{d’ – f} }{ f}\)   (2)

Từ (1) và (2):

\(\Rightarrow  \dfrac {{d’} }{ d} = \dfrac {{d’ – f} }{ f} \Leftrightarrow \dfrac {{d’} }{ {400}} = {{d’ – 2} }{ 2}\)

\(\Rightarrow 2d’ = 400d’ – 800  \Leftrightarrow  398d’ = 800\)

\( \Rightarrow d’ = \dfrac{{800}}{{398}}=2,01cm\)

3. ảnh của cột điện trên võng mạc là ảnh thật, nên ta có:

\(\begin{gathered}
\frac{{AB}}{{A’B’}} = \frac{{OA}}{{OA’}} \Leftrightarrow \frac{{10}}{{A’B’}} = \frac{{40}}{{0,02}} \hfill \\
\Rightarrow A’B’ = \frac{{10.0,02}}{{40}} = 0,005\,m = 5\,cm \hfill \\
\end{gathered} \)