Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo): Bài 1,2,3 trang 13

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo): Bài 1,2,3 trang 13

CHIA SẺ

Bài 3 Chương 1 sinh 9 –  Giải bài 1,2,3 trang 13 SGK Sinh 9 : Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).

Bài 1: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

– Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích.

– Những điều kiện nghiệm đúng định luật phân li:

a. Bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản đem lại.

b. Số cá thể phân tích phải lớn.

c. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.

Ý nghĩa định luật phân li: Xác định tương quan trội lặn. Thường tính trạng trội là tính trạng tốt, tính trạng lặn là tính trạng xấu. Nhờ xác định được tính trạng trội, tập trung được nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo giống có ý nghĩa kinh tế cao.


Bài 2: Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì  trong thực tiễn sản xuất?

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.


Bài 3: So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Hướng dẫn giải bài 3:

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa) Đỏ Hồng
Tỉ lệ kiểu hình ở F2 3:1 1:2:1
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp X

 

CHIA SẺ