Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Lai hai cặp tính trạng: Giải bài 1,2,3 trang 16 môn Sinh...

Lai hai cặp tính trạng: Giải bài 1,2,3 trang 16 môn Sinh lớp 9

CHIA SẺ

Bài 4 : Lai hai cặp tính trạng – Giải bài 1,2,3 trang 16 SGK Sinh 9 chương 1.

Bài 1: Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau ?

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiều hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.


Bài 2: Biến dị tổ hợp là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình thức khác bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)


Bài 3: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có :

a)  Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b)  Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c)  4 kiểu hình khác nhau.

d)  Các biến dị tổ hợp.

b)  Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

CHIA SẺ