Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi kỳ 1 lớp 8 môn Toán – trường THCS An Thạnh Đông – Sóc Trăng 2016

Trường THCS An Thạnh Đông – Đề thi kỳ 1 môn Toán 8 của  năm học 2016: Hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm; AD = 4 cm . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là?

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN THẠNH ĐÔNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút

I. Phần trắc nghiệm: 4 điểm

1: Kết quả phép tính  2x (x2 – 3y) bằng :

A.   3x2 – 6xy B.2x3 + 6xy C.2x3 – 3y D.2x3 – 6xy.

2: Kết quả phép tính  27x4y2 : 9x4y bằng :

A. 3xy B.3y C.3y2 D.3xy2

3: Đa thức  x2 – 2x + 1 được phân tích thành nhân tử là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. (x + 1)2 B.(x – 1)2 C.x2 – 1 D.x2 + 1.

4: Giá trị của biểu thức  A = x2 – 2x + 1 tại x = 1 là :

A. 1 B.0 C.2 D.-1

5: Kết quả rút gọn phân thức 2016-12-19_130012

A. x B.1/x C.-1/x D.– x

6: Mẫu thức chung của hai phân thức 2016-12-19_130051

A. x(x – 1)2 B.x(x + 1)2 C.x(x – 1)(x + 1) D.x(x2 +x)

7: Cho ΔABC, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và cạnh AC, biết MN = 50cm thì độ dài BC là:

A. 100cm B.25cm C.50cm D.150cm

8: Hình thang có độ dai hai đáy là 6cm và 8cm thì độ dài đường trung bình của nó là :

A. 3cm B.4cm C.14cm D.7cm

9: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Hình thang cân B.Hình bình hành C.Hình chữ nhật D.Hình vuông.

10: Hình vuông có cạnh bằng 1cm thì độ dài đường chéo bằng :

A. 2cm B.1cm C.4cm D.√2 cm

11: Hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm; AD = 4 cm . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là :

A. 4 cm2 B.6 cm2 C.32 cm2 D.12 cm2

12: Hình nào sau đây là hình thoi ?

A. Hình bình hành có hai

đường chéo bằng nhau

 

B.Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau C.Tứ giác có một đường chéo là phân giác của một góc D.Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc

II. Tự luận: 6 điểm

Bài 1  ( 2 đ )  Phân tích đa thức thành nhân tử

a. x.y-6.y                                         b. x2-52

Bài 2  ( 1 đ )  Cho biểu thức

2016-12-19_130305

a. Tìm tập xác định của A (0.5đ)

b. Rút gọn A (0.5đ)

Bài 3  ( 3đ )  Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi M, N , P , Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA .

a. Tứ giác MNPQ là hình gì? vì sao?

b. Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì?

Advertisements (Quảng cáo)