Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi cuối kì lớp 8 môn Sử học kì 1:  Nêu những chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

CHIA SẺ
 Nêu những chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?; So sánh sự giống và khác nhau của quá trình thống nhất I-ta-li-a và thống nhất Đức … trong Đề thi cuối kì lớp 8 môn Sử học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). So sánh sự giống và khác nhau của quá trình thống nhất I-ta-li-a và thống nhất Đức

2. (4đ). Nêu những chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

3. (3đ). So sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hoà” và “Cấp tiến” trong Đảng Quốc đại Ấn Độ.


1. (3đ). Quá trình thống nhất I-ta-li-a và thống nhất Đức :

– Giống nhau:

+ Thống nhất đất nước

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

– Khác nhau:

Tiêu chí so sánh

I-ta-li-a

Đức

Hình thức

– Cuộc vận động thống nhất “từ dưới lên”.

– Cuộc vận động thống nhất “từ trên xuô’ng”

Lãnh đạo

– Quý tộc tư sản hoá (Ca-vua) đứng đầu nhưng quyết định thắng lợi lại là phong trào dân tộc cúa quần chúng (do Ga-ri-ban-đi lãnh đạo).

– Quý tộc quân phiệt (Bi-xmác) thông qua con đường chiến tranh chinh phục.

Vai trò quyết định

– Quần chúng đóng vai trò quyết định trong cuộc vận động thống nhất dẫn đến thành lập vương quốc I-ta-li-a.

– Quý tộc Phổ đóng vai trò quyết định dẫn tới thành lập nhà nước tư sản quân phiệt.

2. (4đ). Những chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX:

– Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội ở Mĩ có “vua dầu mỏ”, “vua thép” ; ở Đức có các ông chủ độc quyén về luyện kim, than đá ; ở Pháp là các công ti độc quyển trong lĩnh vực ngân hàng,…

– Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh đòi chia lại thị trường thế giới. Bất kì đế quốc “già” như Anh, Pháp hay đế quốc “trẻ” như Đức, Mĩ đều thể hiện rõ điều này. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa giữa các nước đế quốc đã khiến họ tích cực chuẩn bị chiến tranh để đòi chia lại thế giới.

3. (3đ). So sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái “Ôn hoà” và “Cấp tiến” trong Đảng Quốc đại Ấn Độ :

Phái “Ôn hoà”

Phái “Cấp tiến”

Chú trương thoả hiệp, chỉ yêu cầu Chính phủ Anh cải cách.

Phản đối thái độ thoả hiệp của phái “Ôn hoà”, đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống Anh, giành độc lập dân chủ.