Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8 phòng GD &...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 8 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 8 có đáp án của Phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc: Một hỗn hợp khí gồm 0,5mol O2 và 8,8g CO2. Thể tích hỗn hợp khí này ở đktc là:

Thời gian làm bài 45 phút.

A. Phần trắc nghiệm: (4đ)

1: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

A. Khối lượng    
B.Số proton       
C.Số Nơtron       
D.Cả B, C.

2: Cho công thức hóa học của một số chất sau: N2 ; Fe2O3 ; S ; H2SO4 ; Zn ; MgO.  Trong số các chất đó có:

A. 4 đơn chất, 2 hợp chất          
B.3 đơn chất, 3 hợp chất

B.2 đơn chất, 4 hợp chất          
D.1 đơn chất, 5 hợp chất

3: Một kim loại M tạo muối sunfat là M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là:

A. M(NO3)3       
B.M2(NO3)3        
C.MNO3             
D.M2NO3

4: Một hỗn hợp khí gồm 0,5mol O2 và 8,8g CO2. Thể tích hỗn hợp khí này ở đktc là:

A. 15,68 lít      
B.17,92 lít    
C.20,16 lít      
D.22,4 lít

5: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học:

A. Nước đá tan chảy

B.Muối ăn tan trong nước

C.Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

D.Sắt bị “gỉ sét”

6: Ở điều kiện tiêu chuẩn, một mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích:

A. Bằng nhau    
B.22 lít     
C.22,4 lít            
D.24 lít

7: Khi thổi hơi thở nhẹ vào ống nghiệm đựng nước vôi trong. Hiện tượng quan sát được là:

A. Sủi bọt khí

B.Nước vôi trong bị đục

C.Nước vôi trong chuyển sang màu hồng

D.Không có hiện tượng gì

8: Cho hợp chất oxit sắt FexOy, hoá trị của sắt trong hợp chất oxit này là:

A. y            
B.y/x          
C.2y/x        
D.2x/y


B.Phần tự luận: (6đ)

9: Hoàn thành các PTHH sau:

1. Na + Cl2 —– > NaCl

2. Mg + O2 —— > MgO

3. K + H2O —— > KOH + H2O

3. Al + CuSO4 —— > Al2(SO4)3 + Cu

10: Một hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố là:

Quảng cáo

Quảng cáo

%S = 40% và %O = 60%. Xác định công thức hóa học của X. biết tỉ khối của X đối với khí oxi là 2,5.

11: Phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy rượu etylic là:

C2H6O + O2 —— > CO2 + H2O

1. Hãy lập PTHH của phản ứng.

2. Cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học

3. Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần thiết để đốt cháy hết 4,6g rượu etylic và tính khối lượng khí CO2 tạo thành.

(Biết C = 12, H = 1, O = 16)


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA 8

A) Phần trắc nghiệm: (4đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án  

B

 

B

 

A

 

A

 

D

 

C

 

B

C

Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

 
B.Phần tự luận: (6đ)

9: (2đ)

Chọn hệ số và lập đúng mỗi PTHH : 0.5đ

10: (1đ)

Tính đúng MX = 2,5 x 32 = 80g (0,25đ)

Lập tỉ lệ tìm chỉ số x = 1 và y = 3 (0,5đ)

Viết công thức hóa học của X là SO3 (0,25đ)

11: (3đ)

a.Lập đúng PTHH: C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O (1)            (0,5đ)

b.Tỉ lệ số Ptử: C2H6O: số ptử O2 : số ptử CO2 : số ptử H2O = 1: 3: 2: 3 (0,5đ)

c. Tính đúng số mol C2H6O = 0,1 mol (0,5đ)

Từ (1) => số mol CO2 = 0,2 mol => khối lượng CO2 = 8,8g (0,75đ)

Số mol O2 = 0,3 mol => thể tích O2 = 6.72 lit (0,75đ)

Quảng cáo

CHIA SẺ