Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa – Phòng GD&ĐT Bình Sơn năm 2016 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 8 có đáp án – của Phòng GD&ĐT Bình Sơn: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Viết biểu thức.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH SƠN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH CHÂU

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA – LỚP 8

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài 60 phút

A. TRẮC NGHIỆM: ( 4điểm )

I: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O là: XO và hợp chất của nguyên tố Y với H là: YH3 (X; Y là những nguyên tố nào đó). Công thức hóa học đúng cho hợp chất X với Y là:

A. X3Y2          B.X2Y3        C.XY3           D.XY

2.  Một mol nguyên tử chứa bao nhiêu hạt nguyên tử ?

A. 6.1025          B.  0,6.1023

C.6.1023           D.  12.1023

3. Cho phương trình hoá học sau:  2Al  +  3Cu(NO3)2   2Al(NO3)3  +  3Cu

Tỉ lệ: Số nguyên tử Al : Số phân tử Cu(NO­3)2 : Số phân tử Al(NO3)3 : Số nguyên tử Cu lần lượt là:

A.  2  :  1  :  1  :  3        B.  2  :  3  :  2  :  3

C.   2  :  3  :  1  :  3       D.  2  :  3  :  1  :  2

Advertisements (Quảng cáo)

4. Trong hợp chất Fe2O3 phần trăm khối lượng các nguyên tố Fe và O lần lượt là:

A. 50%; 50%                                   B.30%; 70%

C.75%; 25%                            D.70%; 30%

2: Hãy chọn các cụm từ thích hợp để điền vào (…..) trong các câu sau:

Mỗi công thức hóa học chỉ một ……………… của chất (trừ đơn chất kim loại), cho ta biết  ………….. tạo ra chất, số ………………. của mỗi nguyên tố và ……………….

3:  Hãy ghép các ý ở cột A tương ứng với các ý ở cột B sao cho phù hợp: 

Cột A

Cột B

Kết quả
1. Nguyên tử

2. Phân tử

3. Đơn chất

4. Hợp chất

a. Zn, O2, Al2(SO4)3, HCl

b. KOH, FeCl2, H2O, Na2CO3

c. O2,  Cl2, H2O, NaCl

d. Cu, S, H, O

e. O2, Cl2, Fe, Cu

1. + …

2. + …

3. + …

4. + …

 4: Hãy điền Đ với câu trả lời đúng và S vào câu trả lời sai:

1. Hiện tượng cháy rừng là hiện tượng vật lí.    [..]

2. Để phản ứng hóa học xảy ra ta phải đun nóng các chất tham gia phản ứng.   [..]

3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton.   [..]

4. Ở đktc, thể tích mol của các chất khí điều bằng 24 lít.    [..]

B/ TỰ LUẬN: 

Advertisements (Quảng cáo)

1:a/ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Viết biểu thức.

b/ Vận dụng: Cho 2 gam khí hiđro (H2) tác dụng vừa đủ với 80 gam đồng (II) oxit (CuO), thu được 64 gam đồng kim loại (Cu) và nước (H2O). Tính khối lượng nước thu được.

2: Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a/       Fe     +     O2         →          Fe3O4

b/       Al     +     CuSO     →             Al2(SO4)3    +    Cu

c/       Na2CO3    +     CaCl2        →           CaCO3   +   NaCl

d/       FeS2     +     O2          →              Fe2O3   +   SO2

3: Cho 2,8 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl theo phương trình hóa học:

Fe  +   2HCl  →     FeCl2  +   H2

         a/ Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng.

b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

(Biết Fe = 56; Cl =35,5; H = 1)

  ———- HẾT ———–

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

 1: Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0,25 điểm.

Câu

1 2 3 4

Đáp án

A C B D

2: Thứ tự cần điền là:

1.Phân tử.

2.Nguyên tử.

3.Số nguyên tử.

4.Phân tử khối.

(Mỗi ý đúng 0,25điểm)

3:  Mỗi câu ghép đúng 0,25 điểm.Kết quả ghép:      1. d         2. b, c          3. e          4. b

4: iền chính xác mỗi ý 0,25 điểm.

1.  S                       3. Đ

2.S                       4. S


B.PHẦN TỰ LUẬN:

Câu

Nội dung

Điểm
1

(2 điểm)

– Phát biểu đúng nội dung đinh luật:

“Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.

– Viết đúng biểu thức: mA  +  mB   =   mC  +   mD

– Tính đúng:  = 18 (g)

0,75điểm

 

 

 

0,25điểm

1điểm

2

(2 điểm)

 Lập đúng mỗi PTHH được 0,5 điểm.

a/       Fe     +     O2 →     Fe3O4

b/       Al     +     CuSO4  →         Al2(SO4)3     +    Cu

c/       Na2CO3    +     CaCl2       →         CaCO3   +   NaCl

d/       FeS2     +     O2  →    Fe2O3   +   SO2

 

 

0,5điểm

0,5điểm

0,5điểm

0,5điểm

3

(2 điểm)

a/     2016-12-13_2002152016-12-13_200215

Fe        +       2HCl  →     FeCl2   +     H2

1mol               2mol

0,05mol →   0,1mol

2016-12-13_200415

b/     Theo PTHH, ta có:

2016-12-13_200605

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

 

0,75 điểm

 

0,75 điểm

 

Advertisements (Quảng cáo)