Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – chương 4 Hô hấp: Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở đâu?

CHIA SẺ
Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở đâu?; So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – chương 4 Hô hấp. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(6đ) So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

2..(4đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở?

A. Động mạch.

B. Tĩnh mạch,

C. Mao mạch.

D. Phổi.

2. Đặc điểm cơ bản làm tăng bề mặt trao đổi khí ở phổi là

A. Cấu tạo bởi hai lớp màng, ở giữa hai lớp màng có dịch màng phổi.

B. Túi phổi là các túi mỏng có lưới mao mạch bao quanh,

C. Do tính đàn hồi của mô phổi.

D. Có rất nhiều túi phổi.

3.  Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường thực hiện diễn ra ở

A. Khoang mũi.

B. Phổi,

C. Thanh quản.

D. Khí quản.

4. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi

A. thở sâu.

B. thở bình thường.


1. (6đ)

Sự trao đổi khí ở phổi

Sự trao đổi khí ở tế bào

Giống nhau

Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Khác nhau

Là sự khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế nang vào máu và của cacbônic từ máu vào không khí ở phế nang

Là sự khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và của cacbônic từ tế bào vào máu

2..(4đ)

1

2

3

4

C

B

B

A