Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút – chương 4 Hô hấp lớp 8: Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào?

CHIA SẺ
Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào ?;  Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút – chương 4 Hô hấp lớp 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ? Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

2..(5đ)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hô hấp gồm

A. Các tế bào mao mạch.

B. Hai lá phối.

C. Hệ thống đường dẫn khí.

D. Cả B và C.

2. Hô hấp là

A. quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể

B. quá trình loại CO2 do các tế bào thải ra ngoài cơ thể.

C. quá trình cơ thể lấy O2 và thải C O2.

D. quá trình vận chuyển O2 và CO2 trong cơ thể.

3. Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào ?

A. Trao đổi khí ở phổi

B. Trao đổi khí ở tế bào

C. Trao đổi khí giữa môi trường trong với môi trường ngoài

D. Cả A và B

4. Hoạt động hô hấp có vai trò gì ?

A. Cung cấp ôxi cho tế bào để phân giải các chất hữu cơ tạo năng lượng

B. Thải loại khí cacbônic ra khỏi cơ thể

C. Làm sạch và làm ấm không khí

D. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại

E. Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường

5. Nói sự sống gắn liền với sự thỡ vì

A. Mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng.

B. Khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết.

C. Lấy ôxi vào để ôxi hoá chất dinh dưỡng giải phóng năng lượng cần cho sống.

D. Thải CO2và nước sinh ra trong quá trình ôxi hoá ở tế bào.


1.. (5đ) *Vai trò: Thông qua hoạt động trao đổi khí ở phổi giúp cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và đồng thời vận chuyển CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Các giai đoạn trong quá trình hô hấp :

Sự thở (sự thông khí ở phổi): lấy ôxi và thải cacbônic. Thông qua hoạt ‘ động hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí.

Sự trao đổi khí ở phổi: gồm hoạt động khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế nang vào máu và cacbônic từ máu vào không khí ở phế nang.

Sự trao đổi khí ở tế bào: gồm hoạt động khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và cacbônic từ tế bào vào máu.

2..(5đ)

1

2

3

4

5

D

C

C

E

B