Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí môn Hóa học: Bếp than tổ ong cháy sinh ra khí gì?

CHIA SẺ
Bếp than tổ ong cháy sinh ra khí gì?; Khối kượng KClO3 có xúc tác cần nhiệt phân để có đủ khí oxi oxi hoá hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp có cùng số mol bột Mg, Cu là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí môn Hóa học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phần trắc nghiệm (6đ)

1. 17,92 lít hỗn hợp khí X gồm khí hiđro và C2H2 (đktc) có tỉ khối so với khí nitơ là 0,5. Trong X, khí hiđro chiếm tỉ lệ % về thể tích là

A. 30%.                              B. 40%.

C. 50%.                              D. 60%.

2. Bếp than tổ ong cháy sinh ra khí

A. nitơ.                               B. oxi.

C. hiđro.                             D. cacbonic và cacbon oxit.

3. Đốt cháy 20 gam bột nhôm trong khí oxi, thu được 34 gam chất rắn A. A gồm những chất nào cho dưới đây?

A. Al2O3.                             B. Al2O3, Al.

C. Al.                                  D. CO2.

4.Khối kượng KClO3 có xúc tác cần nhiệt phân để có đủ khí oxi oxi hoá hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp có cùng số mol bột Mg, Cu là

A. 612,5 gam.                                            B. 12,25 gam.

C. 6,125 gam.                                            D. 3,675 gam.

5. Một bình có chứa 1,12 lít khí O2 (đktc). Khối lượng photpho cháy hết trong bình là

A. 0,93 gam.                 B. 1,24 gam.                      C. 0,62 gam.                      D. 0,31 gam

6. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,4 m3 không khí, cơ thể giữ lại  lượng oxi có trong không khí. Mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình một thể tích oxi là

A. 0,826 m3                   B. 0,915 m3                       C. 0,672 m3                        D. 0,956 m3

(Biết các khí được đo ở đktc và thể tích khí oxi chiếm 21% trong không khí).

Phần tự luận (4đ)

1. (2đ) Một hỗn hợp khí gồm 16,8 lít O2 ; 17,92 lít N2 và 3,36 lít khí CO2. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.

2. (2đ) Trong giờ thực hành thí nghiệm, để điều chế oxi người ta điện phân nước. Hỏi phải điện phân bao nhiêu thể tích nước để có 3,2 gam oxi? Biết khối lượng riêng của nước là l g/ml.


Phần trắc nghiệm (6đ)

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

1. C                          Câu 2. D

3. B

Theo bài ta có khi lượng O2 phản ứng là 34 – 20 = 14 (gam).

4Al + 3 02 \(\to\) 2 A1203

 Khối lượng Al phản ứng: 15,75 gam.

Khi lượng Al2O3 tạo thành: 29,75 gam.

Khi lượng Al dư: 4,25 gam.

4. B

Gọi số mol của Mg là a  nCu  =  nMg = a

\(64a + 24a = 13,2  \)

\(\Rightarrow     88a = 13,2  \Rightarrow  a = 0,15\)

 PTHH: 2 Mg +   2 MgO ; Số mol  (mol)

2 Cu + O2   \(\to\)   2 CuO ; Số mol  (mol)

Tổng số mol O2 = 0,15 (mol)

\(KCl{O_3}\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow 2KCl{\rm{ }} + {\rm{ }}3O_2\)

2 mol                        3 mol

0,1 mol                     0,15 mol

\(m_{KCl{O_3}} = 0,1. 122,5= 12,25\) (gam).

5. B

6. C

Phần tự luận (4đ)

1. (2đ) Số mol oxi là 0,75 mol. Số mol nitơ là 0,8 mol. Số mol khí cacbonic là 0,15 mol. Khối lượng trung bình của hỗn hợp khí là:

\(M = \dfrac{{0,75.32 + 0,8.28 + 0,15.44}}{{0,75 + 0,8 + 0,15}} \)\(\,= \dfrac{{53}}{{1,7}} = 31,18\)

2.. (2đ) PTHH:

\(2{H_2}O\buildrel {p} \over
\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

36 gam…………32 gam

3,6 gam…………3,2 gam

\({V_{{H_2}O}} = \dfrac{{3,6}}{1} = 3,6\,(ml).\)