Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử: Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

CHIA SẺ
Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?; Cho các chất: khí oxi, nước, cacbonđioxit, muối ăn, ozon, đường kính, cát … trong Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 1 Nguyên tử – Phân tử. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Nước muối thuộc loại:

A. Đơn chất.                          .                   B. Hợp chất.

C. Nguyên tố hoá học.                               D. Hồn hợp.

2. Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.

C. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

D. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

3. a) Cho các chất: khí oxi, nước, cacbonđioxit, muối ăn, ozon, đường kính, cát.

Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng tự do trong chất nào sau đây?

A. Ozon, cacbonđioxit.                               B. Oxi, nước.

C. Ozon, oxi.                                               D. Nước, muối ăn.

b) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hoá hợp trong chất nào cho dưới đây?

A. Nước, muối ăn, đường kính.

B. Ozon, cacbonđioxit, nước.

C. Cacbonđioxit, nước, đường kính.

D. Khí oxi, nước, cát.

4. Khí oxi do nguyên tố oxi cấu tạo nên; nước do hai nguyên tố oxi, hiđro cấu tạo nên; tinh bột do ba nguyên tố cacbon, hiđro, oxi cấu tạo nên.

Nguyên tố nào cho dưới đây là nguyên liệu cấu tạo chung của các chất này?

A. Cacbon.                        B. Hiđro.                     C.Sắt.                     D. Oxi

5. Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9923.10-23 gam, khối lượng của nguyên tử Al là

A. 0,885546.10-23gam.                              B. 4,482675.10-23 gam.

C. 3,9846. 10-23 gam.                                 D. 0,166025.10-23gam.

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Có bao nhiêu loại nguyên tử? Có nguyên tử bari không? Có nguyên tử nitơ không? Có nguyên tử muối ăn không? Vì sao?

Câu 2. (3,5đ)

Các cách viết 2 Na; 3 P; 5 H; Fe lần lượt chỉ những ý gì?


Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. D          Câu 2. B

Câu 3. a) C       b) C

Oxi tồn tại ở dạng tự do trong khí oxi, ozon và ở dạng hoá hợp trong cacbon đioxit, nước, đường kính.

Câu 4. D

Câu 5. B

\({m_{Al}} = \dfrac{{1,{{9923.10}^{ – 23}}}}{{12}}.27\)\(\, = 4,{482675.10^{ – 23}}(gam).\)

Phần tự luận (7đ)

1. (3,5đ) Có bao nhiêu nguyên tố có bấy nhiêu loại nguyên tử. Có nguyên tử Ba, nguyên tử N. Không có nguyên tử nước vì nước là hợp chất.

2. (3,5đ)

– Các cách viết:

2N: 2 nguyên tử nitơ.

3P: 3nguyên tử photpho.

5H: 5 nguyên tử hiđro.

Fe: 1 nguyên tử sắt.

– Kí hiệu hoá học cho biết: + Tên nguyên tố.

+ Có 1 nguyên tử của nguyên tố.

+ Nguyên tử khối của nguyên tố

Lấy ví dụ: học sinh tự lấy ví dụ minh họa.