Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí có đáp án: Hỗn hợp gồm khí O2 và N2 có tỉ lộ mol là 1:1 nặng hơn không khí là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Hỗn hợp gồm khí O2 và N2 có tỉ lộ mol là 1:1 nặng hơn không khí là bao nhiêu?; Một oxit của nitơ có tỉ lệ khối lượng giữa nitơ và oxi là 7: 20. Công thức hoá học của oxit là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phần trắc nghiệm (6đ)

1. Thổi một luồng không khí khô đi qua ống đựng bột đồng dư, nung nóng ống, khí thu được sau phản ứng là

A. CO2.                         B. N2.

C. O2.                           D. Hơi nước.

2. Một oxit của nitơ có tỉ lệ khối lượng giữa nitơ và oxi là 7: 20. Công thức hoá học của oxit là

A. N2O5.                       B. NO.

C. NO2.                         D. N2O.

3.Hỗn hợp gồm khí O2 và N2 có tỉ lộ mol là 1:1 nặng hơn không khí

A. 1,50 lần.                                                B. 1,30 lần.

C. 1,034 lần.                                              D. 1,10 lần.

4. Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là

A. KMnO4.                                      B. NaCl.

C. KClO3.                                       D. không khí.

5. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về không khí?

A. Không khí là nguyên tố hoá học.

B. Không khí là đơn chất.

C. Không khí là hợp chất.

D. Không khí là hỗn hợp gồm O2, N2

6. Điền CTHH của các oxit có tên sau:

a) Bạc oxit:……….                                b) Sắt(II) oxit: …………………

c) Lưu huỳnh đioxit: ……….                   d) Natri oxit: …………………

e) Đinitơ penta oxit: ………………

*   Oxit axit là:…………………..

*   Oxit bazơ là:…………………..

Phần tự luận (4đ)

1. (2đ) Cần lấy bao nhiêu gam khí oxi đê có số phân tử bằng \({1 \over 2}\) số phân tử có trong 33 gam khí CO2?

2. (2đ) Đốt cháy hết 5 kg than có 90% C và 10% tạp chất không cháy. Coi thể tích khí O2 bằng \({1 \over 5}\) thể tích không khí. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là bao nhiêu m3? (Biết N =14; C = 12; O = 16.)


Phần trắc nghiệm (6đ).

Trả lời đúng mỗi câu được l điểm

1. B    Cảu 2. A     3. C

4. D 5. D

6. a) Ag2O            b) FeO c) SO

e) P2O5               d) Na2O

 Oxit axit là c, e.

Phần tự luận (4đ)

1. (2đ)

Số mol CO2, = 0,75 (mol).

Để có số phân tử O2 = \(\dfrac{1 }{ 2}\) số phân tử CO2

Số mol O2 = \(\dfrac{1}{ 2}\) số mol CO2 = 0,75. \(\dfrac{1 }{ 2}\) = 0,375 (mol).

Số gam khí O2 = 0,375.32 = 12 (gam).

2. (2đ) Khối lượng C = 4,5 (kg).

PTHH: C+ O2 \(\to\) CO2

Cứ 12 kg C cần 22,4 m3 O2 4,5 kg C cần 100,8 m3 O2

Thể tích không khí là 504 m3.