Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Hóa lớp 8 năm 2015

Đề thi chia sẻ của cô Thủy Phạm – Trường THCS Cát Trinh – Phù Cát – Bình Định. Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Hóa lớp 8 năm 2015. Bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu. Mỗi câu đúng là 1 điểm.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC

Thời gian: 15 phút

Họ, tên học sinh:…………..

Lớp: ………

1: Nguyên tố hóa học X có nguyên tử khối bằng 27đvC, có 13 proton trong hạt nhân. Vậy:

A. X là nguyên tố Kali (K); điện tích hạt nhân: 13+ ; có 14 hạt nơtron.

B. X là nguyên tố Kali (K); điện tích hạt nhân: 13 ; có 14 hạt nơtron.

C.X là nguyên tố Nhôm (Al); điện tích hạt nhân: 13+; có 14 hạt nơtron.

D.X là nguyên tố Nhôm (Al); điện tích hạt nhân: 13 có 14 hạt nơtron.

2: Nguyên tử trung hòa về điện vì:

A. Số proton bằng số nơtron.


B.
Số proton xấp xỉ số electron.

C. Có cùng số proton.


D.
Số proton bằng số electron.

Advertisements (Quảng cáo)

3: Một nguyên tử có 17 electron, cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

A. 2.           
B.
3.          
C.
1.           
D.
4.

4: Cách viết 5Na biểu diễn điều gì?

A. 5 nguyên tử Natri.            
B.
5 nguyên tố Natri.

C. Đây là nguyên tố Natri.      
D.
Đây là nguyên tử Natri.

5: Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

A. Hạt proton, hạt notron.                
B.
Hạt proton, hạt electron.

C. Hạt nhân, proton, hạt electron.     
D.
Hạt nhân.

Advertisements (Quảng cáo)

6: Một đơn vị Cacbon (1đvC) có khối lượng bằng:

A. 16,605.10-24 (g)        
B.
1,6605.10-24 (g)


C.
1,6726.10-24 (g)       
D.
19,926.10-24 (g)

7: Câu nào sau đây sai:

A. Một đơn vị Cacbon có khối lượng bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon.

B. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

C. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và mang điện tích dương.

D. Oxi là nguyên tố hóa học có khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất.

8: Khi viết Mg = 24 đvC điều đó có ý nghĩa:

A. Một nguyên tử Magiê có khối lượng bằng 24 đvC.

B. Một nguyên tố Magiê có khối lượng bằng 24.

C. Magiê có khối lượng bằng 24.

D. Nguyên tố Magiê có khối lượng bằng 24.

9: Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

A. Hạt nhân.                                 
B.
Hạt proton, hạt notron.

C. Hạt nhân, proton, hạt electron.   
D.
Hạt proton, hạt electron.

10: Khối lượng nguyên tử được coi bằng:

A. khối lượng của electron.

B. khối lượng của proton và khối lượng của nơtron.

C. khối lượng của electron và khối lượng của nơtron.

D. khối lượng của proton và khối lượng của electron.

Advertisements (Quảng cáo)