Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1

Bài 8: Giải Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1.

Đề làm các bài tập ở bài luyện này, các em cần nhớ lại các kiến thức sau:

1. Các vật thể: (tự nhiên cũng như nhân tạo): đều được tạo nên từ chất (hay  từ những nguyên tố hóa hoc).

2. Chất gồm có hai loại: đơn chất (tạo nên từ một nguyên tố) và hợp chất (tạo nên tử hai hay nhiều nguyên tố trở lên).

3. Đơn chất có hai loại: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim (hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử).

4. Hợp chất cũng chia làm hai loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ (hạt hợp thành là phân tử).

Hướng dẫn giải bài 2, 3, 4, 5 trang 31 bài 8 Hóa 8

Bài 2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

Hướng dẫn:

a)  + Số p  = 12

+ Số e = 12;

+ Số e lớp ngoài cùng = 2

b) Giống nhau: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2;

Advertisements (Quảng cáo)

Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3.


Bài 3: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

a) bai 3 trang 31⇒ Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

(hc là hớp chất chứa X va O công thức là  X2O mà hợp chất này nặng hơn H2 31 lan nen lay hc :H2=31)

b) Ta có : 2X  + O  = 62  => X = 23 đvC.

Advertisements (Quảng cáo)

vậy X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.


Bài 4. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…

b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…

c) … là những chất tạo nên từ một…

d) …là những chất có…gồm những nguyên tử khác loại…

e) Hầu hết các …có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của…kim loại.

Đáp án:

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học  trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các  chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.


Bài 5. Câu sau đây gồm hai phần : Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C.

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý  đều sai.

Câu trả lời D đúng ( cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I).

Advertisements (Quảng cáo)