Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Bài 1,2,3,4 trang 33, 34 hóa lớp 8: Công thức hóa học

Bài 9 Hóa 8 – Giải các bài tập: Bài 1, 2 trang 33; bài 3, 4 trang 34 SGK hóa lớp 8.

Bài 1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp

Đơn chất tạo nên tử một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm, một kí hiệu hóa học.

Còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử .


Bài 2. Cho công/thức hóahọc của các chất sau :

a) Khí clo Cl;

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2

d) Axit sulfuric H2SO4

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

HD: a) Khí clo Cl2: là đơn chất thể khí tạo ra bởi nguyên.tố clo: Phân.tử gồm hai nguyên tử liên kết với nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Phân/tử khối bằng : 35,5 x 2 =  71 đvC.

b) Khí metan CH4 : là hợp chất thể khí do hai nguyên.tố C và H tạo ra.

Phân/tử khối bằng 12  + 4 = 16 đvC

c) Kẽm clorua : ZnCl2 : là hợp chất do hai nguyên.tố là Zn và Cl tạo ra .

Trong một ph.tử có 1 Zn và 2 Cl.

Phân/tử khối bằng 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC.

Advertisements (Quảng cáo)

d) Axit sunfuric H2SO4: là hợp chất do ba nguyên tố là H, S và O tạo nên. Trong một ph.tử có 2 H, 1S và 4 O

Phân-tử-khối bằng : 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC.


Bài 3. Viết công/thức hóa/học và tính phân/tử-khối của các hợp chất:

a) Caxi oxit (vôi sống), biết trong ph.tử có 1 Ca và 1 O.

b) Ammoniac,l biết trong ph.tử có 1 N và 3 H.

c) Đồng sunfat, biết trong ph.tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

HD: a) CTHH : CaO.

Phân-tử khối CaO =  40 + 16  = 56 đvC.

b) CTHH : NH3

Phân-tử-khối NH3 = 14 + 3 = 17 đvC.

c) CTHH: Cu2SO4

Phân.tử.khối CuSO4 = 64 + 32 + 16. 4 = 160 đvC.


Bài 4. a) Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Cu; 2 NaCl; 3 CaCO3;

b) Dùng chữ số và côngthức hóahọc để diễn đạt những ý sau: Ba ph.tử oxi, sáu ph.tử canxi oxit, năm ph.tử đồng sunfat.

HD. a) Ta có; năm nguyên tử đồng (Cu), hai ph.tử muối NaCl và ba ph.tử canxi cacbonat (CaCO3).

b) Ta có: 3 O2, 6 CaO, 5 CuSO4

Tiếp theo: Giải bài tập Hóa trị bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37,38

Advertisements (Quảng cáo)