Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút – chương 4 Oxi – Không khí: Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng?

CHIA SẺ
Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột … trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 8 15 phút – chương 4 Oxi – Không khí. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ) Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột.

SO2

Fe2O3

NaOH

Al

C2H6O

khí

rắn

rắn

rắn

lỏng

m

3,2 gam

1,6 gam

n

0,5 mol

0,2 mol

S

9.1023

2.. (5đ) Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 22 gam khí CO2 ; 0,5 mol khí CO2; 3.1023 phân tử CO.


1.. (5 điểm)

SO2

khí

Fe203

rắn

NaOH

rắn

AI

rắn

C2H6O

lỏng

m

3,2 gam

1,6 gam

20 gam

40,5 gam

9,2 gam

n

0,05 mol

0,1 mol

0,5 mol

1,5 mol

0,2 mol

S

3.1022

6.1022

3.1023

9.1023

12.1022

phân tử

phân tứ

phân tử

phân tử

phân tử

2. (5đ) Thể tích của hỗn hợp khí:

\({V_{hh}} = \left( {\dfrac{{22}}{{44}} + 0,5 + \dfrac{{{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}} \right).22,4\)\(\, = 33,6\,l\)