Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí: Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 10 gam khí H2?

CHIA SẺ
Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột;Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 10 gam khí H2 … trong Đề kiểm tra môn Hóa 15 phút lớp 8 chương 4 Oxi – Không khí. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Điền những giá trị chưa biết vào những ô còn trống trong bảng, bằng cách thực hiện những tính toán theo mỗi cột.

CO2

Fe2O3

NaOH

Zn

C2H6O

khí

rắn

rắn

rắn

lỏng

m

2,2 gam

16 gam

n

0,2 mol

0,5 mol

S

9.1023

2. (5đ) Tính thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm 10 gam khí H2 ; 0,5 mol khí CO2 ; 3.1023 phân tử CO.


1.. (5đ)

C02

khí

Fe203

rắn

NaOH

rắn

Zn

rắn

C2H6o

lỏng

m

(gam)

2,2

16

8

97,5

23

n

(mol)

0,05

0,1

0,2

1,5

0,5

S (hạt vi mô)

3.1022

6.1022

12.1022

9.1 1023

3.1023

2.. (5đ) Thể tích của hỗn hợp khí :

\({V_{hh}} = \left( {\dfrac{{10}}{2} + 0,5 + \dfrac{{{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}} \right).22,4\)\(\, = 134,4\,l\)