Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 toán năm 2015-2016

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Toán năm 2015-2016 có đáp án

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi được chia sẻ bởi thầy:

Họ và tên Đặng Đình Phương
Giới tính Nam
Email dinhphuong_09@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhơn Mỹ
Quận/huyện Huyện An Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời.

1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không có dạng phân số?

phanso

2. Các số nguyên x và y thỏa mãn

thoaman

A. x=-5, y=12              
B.x=5, y=12

C.x=5, y=-12              
D.x=-5, y=-12

3. Trong các phân số sau phân số lớn hơn  là:

phanso_nao_lon-hon

4. Hãy nối mỗi dòng của cột A với một dòng của cột B để được khẳng định đúng;

Cột A Cột B
1) 36% của 50 bằng … a) 72
b) 18
2) Tỉ số phần trăm của 3m và 5dm là … c) 600%
d) 60%

5. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz. Biết . Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nếu:

A. 0<m<120                
B.120<m<180

C.m=120                    D.120<m<=180

6. Có bao nhiêu tam giác trên hình vẽ bên:

baihinh

A. 8

B.5

C.7

D.4

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

thuc-hien-phep-tinh

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

tim-xbiet

Bài 3 (2,0 điểm). Ba khối lớp 6, 7, 8 có 960 học sinh. Số học sinh khối 7 chiếm 43,75% tổng số.

a) Tính số học sinh khối 7.

b) Tính tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6. Biết số học sinh khối 6 nhiều hơn khối 8 là 140 học sinh.

bai4


HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL – NĂM HỌC: 2015 – 2016.

MÔN: TOÁN 7

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C C 1 – b 2 – c D A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1    cau1_1 0,5
 cau1_2 0,25
 cau1_3 0,25
2    cau2_1 0,25
 cau2_2 0,25
 cau2_3 0,25
Vậy: x=8 0,25
3 a) Gọi số học sinh các khối 6, 7, 8 lần lượt là: x, y, z (x, y, z ∈ N) 0,25
Số học sinh của khối 7 là:y=43,75%.960=420 (hs) 0,5
b) Số học sinh của khối 8 và khối 6 là:x+z=540 (hs) 0,25
Theo đề bài ta có:x-z=140 (hs) 0,25
Suy ra: x=340; z=200 0,5
Tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6 là:tysophantram 0,25
4

 

Hình vẽ  hinhve 0,5
a) vi 0,25
Nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB 0,25
 suyra 0,25
 suyra_2 0,25
b) vi_1 0,25

0,25

vi_2 0,250,25
 suy_3 0,25
 suyra_het 0,25