Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7 Trường thực hành sư phạm thi học kì 2 lớp 7 toán...

Trường thực hành sư phạm thi học kì 2 lớp 7 toán 2017 xem ngay

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 7 Toán trường Thực hành Sư Phạm. 

Câu 1: (2.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:

Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40

a.Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b.Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?

c.Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.

Câu 2: (1.0 điểm) Thu gọn và tìm bậc của các đơn thức sau:

Câu 3: (1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:

Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau:

P(x) = x3 + 3x2 + 3x – 2 và Q(x) = -x3 – x2 – 5x + 2

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) – Q(x)

c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết H(x) = P(x) + Q(x).

Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = 2x2 + ax + 4  và g(x) = x2 – 5x – b  (a, b là hằng số).

Tìm các hệ số a, b sao cho f(1) = g(2) và f(-1) = g(5)

Câu 6: (3.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC.

b) Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC).

Chứng minh: ΔABD = ΔHBD

c) Chứng minh: DA < DC.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI

Câu Ý

Đáp án

Thang điểm
Câu 1

(2.0 điểm)

a Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết Toán của mỗi học sinh một lớp 7” 0.5
b Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau. 0.5
c Mốt của dấu hiệu: 8

Số trung bình cộng X = 6,825

0.5

0.5

a Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AC2 + AB2 = 100 => BC = 10cm

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 24 cm

0.5

0.5

b Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

góc ABD = HBD (BD là tia phân giác của góc B)

=> ΔABD = ΔHBD  (cạnh huyền – góc nhọn)

 

0.5

 

0.5

c Từ câu b) ΔABD = ΔHBD  suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DC > DA

0.25

 

0.25

 

0.5