Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Bộ 7 đề thi khảo sát giữa học kì 2 toán lớp 7 năm 2015 – 2016 rất hay

Xem ngay Bộ 7 đề thi giữa kì 2 Toán lớp 7 năm học 2015 – 2016 khá hay được dethikiemtra.com chọn lọc hay nhất. 

ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN 7: GIỮA HỌC KÌ II

Đề 1

I/Phần trắc nghiệm : 2đ

Điền Đ vào câu đúng, S vào câu sai

a.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.

b.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

c.Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A < 900

d. Cho hàng số y = f( x) = 2x điểm nào thuộc đồ thị của hàm số f( x)

A( 0 ; 0)          B( 1 ; 3 )           C(  ; -1 )        D (  ; 1)

II/ Phần tự luận:

1. Điểm kiểm tra môn toán lớp 7A được thống kê như sau

7 10 5 7 8 10 6 5 7 8
5 6 4 10 3 4 9 8 9 9
4 7 3 9 2 3 7 5 9 7
5 7 6 4 9 5 8 5 6 3

Lập bảng tần số có giá trị trung bình cộng. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A.

2.  Cho tam giác NMP cân tại N. trên tia đối của tia MP lấy điểm A, trên tia đối của tia PM lấy điểm B sao cho MA = PB.

a. Chứng minh rằng tam giác NAB là tam giác cân.

b. Kẻ MH ⊥ NA ( H ∈ NA) kẻ PK ⊥ NB ( K ∈ NB ). Chứng minh MH = PK

3. Cho   2016-03-06_100918

( n ≠ -1). Tìm  n ∈ N để A  nguyên.


Đề 2

Bài 1 (2đ): Điền Đ hoặc S vào các câu sau :

a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.

b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.

d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

Bài 2 (1,5đ): Cho hàm số f(x) = 2/3x – 1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

2016-03-06_101054

Bài 3 (2đ) : Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau :

1        2        3       1       2       0       2       2       1       2

3        4        2       2       1       2       2       3       2       3

0        1        4       1       1       1       0       4       2       3

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì?

b) Lập bảng tần số.

c) Tìm Mo và tính .

Bài 4 (1đ):   Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là :

A. -2                  
B.- 9                       C.10

Advertisements (Quảng cáo)

D.-5                E. 1

Bài 5 (3,5đ) :

Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.

a. Chứng minh: ∆ADE cân.

b. Gọi M là trung điểm của B
C.Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.

c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. Chứng minh: BH = CK.


 Đề 3

Bài 1.(2đ)  Cho đơn thức  2016-03-06_101532

a. Thu gọn đơn thức P rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức.

b. Tính giá trị của P khi x = 2; y = 1.

Bài 2. (2đ)  Thời gian giải bài toán của học sinh lớp 7A ( được tính theo phút) được ghi lại trong bảng  sau:

9 7 8 4 6 8 7 7 8 7
8 8 8 11 4 7 4 11 9 8
7 7 8 11 7 6 8 7 4 8

a. Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị ?.

b. Lập bảng “ tần số ”.

c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 3. (2đ). Cho 2 đa thức

2016-03-06_101643

Tính  A + B                         Tính A – B

Bài 4. (3.5đ) Cho ΔABC vuông tại A. Đường phân giác B
D.Vẽ DH ⊥ BC ( H ∈ BC)

a) Chứng minh  ΔABD = ΔHBD

b) Chứng minh  AD < DC

c) Trên tia đối AB lấy điểm K sao cho AK = H
C.Chứng minh ΔDKC cân

Bài 5. (0.5đ) Tìm các giá trị nguyên của  x và y biết: 5y – 3x = 2xy – 11.

Advertisements (Quảng cáo)


Đề 4

1. Thực hiện phép tính:

2016-03-06_1020462. Tìm x

a) 82 + (200 – x ) = 123

2016-03-06_102149Câu 3: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 330

a) Tính số đo góc NAQ và góc MAQ ?

b)  Viết tên các cặp góc đối đỉnh ? Các cặp góc bù nhau ?

4: Cho góc xOy bằng 700 . Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox

a) Tính góc yOt

b) Tia Om là tia phân giác của  yOt . Hỏi tia Oy có là tia phân giác  xOm  hay không? Vì sao?

5: Cho 2016-03-06_102459 .Tìm giá trị nguyên của n để  A là một số nguyên.

6:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

2016-03-06_102532Câu 7: (1đ) Tính nhanh:

2016-03-06_102609


Đề 5 

Bài 1:  Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:

3 5 7 2 4 7 8 9
7 8 6 7 5 3 8 7
5 4 8 7 7 9 4 7
5 3 9 7 7 4 7 6

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

M = 5xy – 10 + 3y tại x = 2; y = -3

Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

2016-03-06_102809

Bài 4: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.

a) Tính NK.

b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.

c) Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại
B.Chứng minh ΔMAK = ΔMBK

d) Chứng minh: AB // NI.


 Đề 6.

Bài 1:  Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:

7 8 9 9 5 6 7 10 9 7
10 11 8 8 7 7 9 8 8 8

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng của các giá trị và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

2016-03-06_103131

Bài 3: Thu gọn đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc

A = (2x2y)(-2x3y)

Bài 4: Cho tam giác IMN vuông tại I. Biết MN = 10cm, MI = 8cm. Tính IN.

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A(góc A < 90º)  . Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB.

b. Kẻ HM vuông góc với AC tại M. Trên tia đối của tia HM lấy điểm N sao cho HN = HM. Chứng minh: BN // AC.

c.  Kẻ HQ vuông góc với AB tại Q. Chứng minh BC là đường trung trực của NQ.


 Đề 7.

Bài 1:  Thống kê điểm kiểm tra môn toán của các học sinh lớp 7A ta được kết quả như sau.

8

7 5 6 7 5 8 8 8 6

8

6 5 6 9 8 9 7 7 6

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Cho hai đơn thức 2016-03-06_103505

a. Hãy xác định hệ số, phần biến và bậc của hai đơn thức A và
B.b) Tính A.B

Bài 3: Cho biểu thức

2016-03-06_103619

a) Thu gọn biểu thức C.

b) Tính giá trị của biểu thức C tại x = -1; y = -2

Bài 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A.

a. Cho biết AB = 9cm; BC =15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC.

b. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.

c. Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho góc ECF = 60º và CD = 10cm. Tính MN.

Advertisements (Quảng cáo)