Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Thi & kiểm tra Vật Lý lớp 6 học kì 2 đầy đủ: Băng phiến đông đặc và nóng chảy ở bao nhiêu độ?

CHIA SẺ

Ma trận và đề kiểm tra Vật Lý 6 kì 2 năm học 2017-2018 mới nhất đầy đủ đáp án (Trắc nghiệm + tự luận)

A.MA TRẬN 

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
Sự nở vì nhiệt  

 

 -Sự nở vì nhiệt của chất rắn

-Nhiệt kế ,thang chia độ

-Nhiệt kế, thang chia độ

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

 

 

2

10%

 

 

 

 

1

1,5đ

15%

 

 

 

 

3

2,5đ

25%

Sự chuyển thể -Sự bay hơi

-Sự sôi

-Sự nóng chảy và sự đông đặc

-Sự sôi

 

 -Sự bay hơi và ngưng tụ

-Sự sôi

 

-Sự bay hơi

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5đ

15%

 

 

 

2

10%

 

 

 

 

2

4,5đ

5%

1

0,5đ

5%

 

 

8

7,5đ

75%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

Số câu : 3

Số điểm : 1,5

15%

Số câu :4

Số điểm :2

20%

Số câu : 5

Số điểm : 6,5

65%

   11

10đ

100%

 ĐỀ KIỂM TRA

Phần I. Trắc nghiệm (4điểm)

Chọn đáp án đúng

1: Quan sát bảng bên

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Chì         C. Ôxi

B. Nước       D. Thủy ngân

2: Quan sát bảng bên

Chất nào chỉ tồn tại ở thể hơi ở nhiệt độ phòng?

A.Chì            C. Ôxi

B.Nước            D. Thủy ngân

Chất Nhiệt độ nóng chảy ( oC ) Nhiệt độ sôi ( oC )
Chì 327 1613
Nước 0 100
Ôxi -219 -183
Thủy ngân -39 357

3: Trong các vật sau đây vật nào được cấu tạo dự trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt?

A. Quả bóng bàn                            C. Băng kép

B. Phích đựng nước                        D. Bóng đèn điện

4: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải của sự bay hơi?

A. Phụ thuộc vào nhiệt độ

B. Phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng

C. Xảy ra đồng trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng

D. Phụ thuộc vào gió

5: Nước sôi ở bao nhiêu độ?

A. 100 oC                             C. 80oC

B. 90oC                                D. 70oC

6: Không dùng nhiệt kế rượu đo hơi nước đang sôi vì:

A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của hơi nước đang sôi

B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của hơi nước đang sôi

C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của hơi nước đang sôi

D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của hơi nước đang sôi

7: Băng phiến đông đặc và nóng chảy ở bao nhiêu độ?

A. 50oC                                       C. 70oC

B. 60oC                                       D. 80oC

8: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độn nào của chất lỏng

B. Phụ thuộc vào gió và mặt thoáng chất lỏng

C. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng

Phần II. Tự luận (6điểm)

9: Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có thể nhìn thấy hơi thở của người vào những ngày trời lạnh?

10: Tại sao nhiệt kế y tế chỉ có giới hạn đo từ 35oC đến 42oC

11: Cho bảng sau:

Thời gian (phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Nhiệt độ (oC) 20 30 40 50 60 70 80 80 80

a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

b) Có hiện tượng gì xảy ra từ phút thứ 12 đến phút thứ 16

c) Chất lỏng trên có phải nước không?

Nếu không chất lỏng trên là chất gì?

 C. ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C C C A B D D

9. Mắt ta không thể nhìn thấy không khí cũng như hơi nước, do đó khi trời không lạnh ta không nhìn thấy hơi nước

Khi trời lạnh, hơi nước trong hơi thở gặp lạnh ngưng tụ lại tạo thành những hạt nước nhỏ do đó mắt ta có thể nhìn thấy được

10. Vì nhiệt độ cơ thể người chúng ta  chỉ nằm trong khoảng giới hạn này

11. a) 

b) Chất lỏng sôi vì nhiệt độ của chất lỏng trong thời gian này không thay đổi

c) Chất lỏng trên không phải nước

Chất lỏng trên là rượu