Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Sở GD & ĐT Quảng Nam thi học kì 2 môn Anh lớp 6 năm 2019: People have many outdoor activities in the summer

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Tiếng Anh lớp 6 của Sở GD & ĐT Quảng Nam, các em cùng tham khảo.

I. Nghe (2,0 đ).

            Part 1. Listen and choose. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

1. B                   2. A                 3. C                 4. A

            Part 2. Listen and write. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

1.   2                2.   16                   3.   3                4.   18  .

II. (0,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:

1. A                 2. C

III. (1,5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:

1. D                 2. A                 3. D

4. B                 5. D                 6. B

IV. (2,0 điểm).

(1,0 điểm). Điền đúng mỗi từ đạt 0,25 điểm:

1. weather      2. hottest        3. often                       4. working

(1,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm:

1. (In the spring) The weather/It is usually warm (in the spring).

2. People have many outdoor activities in the summer.

3. No, (they aren’t).

4. (Students’ own answer). It’s…/My favorite season is…/I like/love…

I (often) play…/go…

(2.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

1. My sister has an oval face.

2. There is an apple, but there aren’t any oranges. (There aren’t any oranges, but there is…)

3. How long are you going to stay in Hue?

4. Thu’s school is bigger than Ba’s (school).

Thu’s school is not/isn’t as/so small as Ba’s (school).