Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 môn Anh lớp 7 Sở GD Quảng Nam năm 2019: How often should we go to the dentist?

Đề thi kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 được Sở GD & ĐT Quảng Nam tổ chức thi, các em tham khảo cụ thể dưới đây.

Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (1,0 đ)

A. played    B. arrived         C. missed              D. remembered

A. heat          B. teach            C. meat         D. pleasant

A. wanted      B. scared           C. needed              D. decided

A. scuba       B. ocean        C. school               D. colour

Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (2,5 đ)

1. He was absent ________school for three days.

a. for            B. at          C. to                         D. from

2. You look very tired, Nam! You ought ________ to the doctor.

a. going          B. go         C. to go                     D. to going

3. Ba: “________does Minh feel nervous?” – Linda: “Because he is seeing the dentist.”

A. Why       B. What        C. How                     D. When

4. They ________ a lot of souvenirs for their parents yesterday.

A. buying       B. buy          C. will buy                D. bought

5. This is a very ________ football match.

A. interestingly B. interesting C. interest                 D. interested

6. My younger sister likes ________TV in her free time.

A. watches       B. watch         C. watching               D. watched

7. They went to the movies last night, and their parents ________.

A. did, too       B. did, either    C. do, too                  D. went, too

8. Where ________ after work yesterday?

A. did you went   B. you went    C. you did go          D. did you go

9. I’d like ________ orange juice.

Advertisements (Quảng cáo)

A. any       B. some       C. a                          D. an

10. Nga: “We didn’t like the film.” – Peter: “________”

A. We didn’t, too.              B. We did, either.

C. Neither did we.             D. So did we.

III. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới. (3,5 đ)

How can we keep our teeth healthy? (1) __________, we should visit our dentist twice a year. He can examine our teeth and fill the small holes in our teeth (2) __________ they destroy the teeth. (3) __________, we should brush our teeth at least twice a day – once after breakfast (4) __________ once before we go to bed. (5) __________, we should eat food that is good for our teeth and our body such as milk, cheese, fish, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakes are harmful (6) __________ they stick to our teeth and cause decay.

A. Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống thích hợp nhất. (1,5 đ)

because          Secondly      and     Thirdly         Firstly           before

B. Trả lời các câu hỏi sau. (2,0 đ)

2. How often should we go to the dentist?

3. When should we brush our teeth?

4. What foods are good for our teeth?

5. Why are chocolate and sweets bad for our teeth?

IV. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa (1,5 đ)

Advertisements (Quảng cáo)

1. like / dinner / house / Would / have / tonight? / you / at / to / my

2. is/ for / Milk / health. / good / our

3. with / What / you? / was / wrong

V. Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn (1,5 đ)

1. It took Lan thirty minutes to finish the test. (Viết câu hỏi cho các từ được gạch chân).

2. Thanh / speak / English / fluent. (Hoàn thành câu từ các từ gợi ý).

3. Nam likes staying at home better than going to the zoo. (Viết tiếp câu thứ hai sao cho nghĩa không đổi).

Nam prefers ………………………………………………………………………………………………….

Advertisements (Quảng cáo)