Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 toán trường...

Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Lê Lợi 2016

CHIA SẺ

Tham khảo Đề và đáp án đề thi khảo sát giữa học kì 1 Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2016, các em xem chi tiết dưới đây

I. Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).

Em hãy khoanh tròn câu đúng A,B,C,D.

1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là ?

A. Rỗng                B.Không có phần tử

C.Phần tử 0          
D.Có một phần tử 0.

2: Cho F = {1;2;3;…;100}.Số phần tử của tập hợp F là ?

A. 4 phần tử          
B.100 phần tử.

C.123 phần tử      
D.Vô số phần tử.

3: Kết quả so sánh hai số 53 35  là ?

A.  5335       B.  53 = 35       
C.53  35              
D.5335               .

 Câu 4: Kết quả so sánh hai số 72 và  27 là ?

A. 72 > 27       B.  72 ≥  27                      
C.72 <  27              
D.72 = 27

 Câu 5: Kết quả của phép tính 32 + 40 là ?

A. 7          
B.10            
C.13                
D.9

6:Với mọi mN *. Ta có mn = 1.Khi giá trị của n là ?

A. m = n      
B.n = 2        
C.n = 1            
D.n = 0

7:  58*.. Tìm các chữ số điền vào dấu * để được các số chia hết cho 2

A. 0;5    
B. 2;3;4;5;6;7        
C.1;3;5;7;9      
D.0;2;4;6;8

8:  Trung điểm của đoạn thảng AB còn gọi là ……………………… của đoạn thẳng AB.

A. Điểm nằm giữa                
B.Điểm chính giữa

C.Điểm nằm gần A        
D.Điểm nằm gần B

II. Tự luận: ( 8,0 Điểm )

Bài 1: ( 2,0 Điểm ).Tính giá trị của biểu thức:

H  =  2.103 + 24

K  =  2016:{ 2464:[ 171 –  5.( 92 – 72 ) ] }

Bài 2: (1,0 Điểm).

Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 2015 và nhỏ hơn 2020 bằng hai cách.( Liệt kê và Đặc trưng ).

Bài 3: (1,0 Điểm).

Tìm số tự nhiên n.Biết rằng khi đem số n chia cho 5 được thương là 19 và có số dư là 4.

Bài 4: ( 1,0 Điểm ).Tính nhanh:

a.  23.567 – 356.23 + 23.789.

b. ( 2 + 4 + 6 +…+ 98 ).

Bài 5: ( 1,0 Điểm ). Tìm x ∈ N. Biết:

17x – 4x  = 88: 86 + (2016)0

Bài 6: (Pisa) ( 1,0 Điểm ).

Nhà bác Nam có ba đàn vịt chăn thả trên các cánh đồng khác nhau. Số vịt trong các đàn là 36, 127 và 134 con. Bác Nam nói nếu đem tất cả số vịt đó nhốt đều vào 3 chuồng, hoặc 9 chuồng thì không thừa con nào. Theo em bác Nam có làm được việc đó không? Vì sao?

 

Bài 7: ( 1,0 Điểm ). Cho hình vẽ.

2016-10-19_223532

Có AB=20cm; AC=EB=4cm và D là trung điểm của đoạn thẳng A
B.Tính độ dài các đoạn thẳng CD và AE.

—- HẾT —–

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM.

I/ Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).( Mỗi câu đúng đạt 0,25 Điểm ).

     Câu     1      2      3      4      5     6      7    8
Đáp án     D      B      D      C      B     C      D     B

II/ Tự luận: ( 8,0 Điểm ).

Bài

Nội dung cần đạt

Điểm
Bài 1:(2,0 Điểm)

 

 

Bài 1:Tính giá trị biểu thức:

H = 2.103 + 24 = 2.1000 + 16 = 2000 + 16 = 2016

H = 2016

K = 2016:{ 2464:[ 171 –  5.( 92 – 72 ) ] }

= 2016:{ 2464:[ 171 –  5.( 81 – 49 ) ] }

= 2016:{ 2464:[ 171 –  5.32 ] }= 2016:{ 2464:[ 171 – 160 ] }

= 2016:{ 2464:11 } = 2016: 224 = 9

Quảng cáo

Quảng cáo

K = 9

 

 

0,75

0,25

 

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài2:(1,0 Điểm)

 

Bài 2 : Viết tập hợp E bằng hai cách:

a/ Liệt kê:       E = {2016; 2017; 2018; 2019}

 

b/ Đặc trưng:  E = {x ∈N/  2015 < x < 2020}

 

 

0,5

 

0,5

Bài 3:(1,0 Điểm)

 

 

 

 

 Bài 3:Vì n chia 5 được 19 và có số dư là 4 nên theo bài toán ta có:

n = 5.19 + 4 = 95 + 4 = 99

Vậy n = 99.

 

 

0,75

0,25

Bài 4:(1,0 Điểm)

 

 Bài 4:Tính nhanh:

 

a/ 23.567 – 356.23 + 23.789 = 23.(567 – 356 + 789) = 8.1000 = 8000

 

b/ ( 2 + 4 + 6 +…+ 98).( Có 49 số ) = ( 2 + 98 ).49:2 = 2450.

 

 

 

1,0

 

1,0

 

Bài 5:(1,0 Điểm)

 

 

 

 

Bài 5: Tìm xN.Biết:

17x – 4x  = 88: 86 + (2016)0

13x      = 82 + 1 = 64 + 1 = 65

x      = 65:13  = 5

x      = 5

 

 

0,5

0,25

0,25

Bài 6:(1,0 Điểm) Bác Nam có làm được vì

36+127+134=36+261 tổng này chia hết cho cả 3 và 9

0.5

0.5

Bài 7:(1,0 Điểm) Vì D là trung điểm của AB DA=DB=10cmCD=DE=10-4=6cm

AE=10+6=16cm

0.5

0.5

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ