Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Tham khảo 3 đề kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7...

Tham khảo 3 đề kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7 hay nhất 2016

CHIA SẺ

03 đề kiểm tra chương 1 Đại số lớp 7 hay nhất và thời gian làm bài 45 phút được Dethikiemtra.com sưu tầm.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I

MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 7

Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ 1

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1: Tính 53. 52 =

A: 55                    B: 56                    C: 255                             D: 256

2: Tính 2016-10-19_225615

2016-10-19_225650

3: Điền số thích hợp vào ô trống [(- 0,2 )6 ]5 = (-0,2) ….

A/ 11                    B/ 30                    C/ 56                    D/ 65

4: Kết quả nào sai?

2016-10-19_225808

5: |x | = 11 thì x bằng:

A/ 11          B/ – 11          C/  ± 11      D/ Cả A, B, C đều sai.

6: √t = 4 thì  t  bằng:

A/ 16                    B/ ±16                  C/ 8                      D/ ±8

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2đ)

2016-10-19_230024

Bài 2: (1,5 đ) Tìm x, biết:

2016-10-19_230100

Bài 3: (2đ)

a) Tìm x, y, z biết x/2 = y/3 = z/5 và x + y + z = -70

b) Cho a, b, c, d ≠0, a/b = c/d . Chứng minh: 2016-10-19_230334

Bài 4:  (1đ) Một cửa hàng có 3 tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số một vải còn lại ở 3 tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?

Bài 5: (0,5đ) So sánh: 925 và  440.


ĐỀ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:

A. I ⊂ R    
B.I ∪ Q = R      
C.Q ⊂ I          
D.Q ⊂ R

2. Kết quả của phép nhân (-0,5)3.(-0,5)  bằng:

A. (-0,5)3   
B.(-0,5)      
C.(-0,5)2         
D.(0,5)4

3. Giá trị của (-2/3) ³ bằng:

2016-10-19_230615

4.  Nếu | x | = |-9 |thì:

A. x = 9 hoặc x = -9
B.x = 9

B.x = -9            
D.Không có giá trị nào của x để thỏa mãn

5. Kết quả của phép tính 36.34. 32 bằng:

A. 2712       
B.312          
C.348           
D.2748

6. Kết quả của phép tính 2016-10-19_230918

A. 20       
B.40         
C.220         
D.210

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nhất nếu có thể).

2016-10-19_231021

Bài 2: (1,5đ) Tìm x, biết:

2016-10-19_231055

Bài 3: (2đ) Ba cạnh của tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và chu vi tam giác đó là 36 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác.

Bài 4: (2đ) Cho biểu thức A = 3/(x-1)

a) Tìm số nguyên x để A đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó.

b) Tìm số nguyên x để A đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó.


ĐỀ 3

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:

1: Trong các câu sau, câu nào sai

A. Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ

B.Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

C.Nếu c là số vô tỉ thì c cũng là số thực

D.Nếu c là số thực thì c cũng là số vô tỉ

2: Kết qủa của phép tính 2016-10-19_231233

2016-10-19_231302

3: Kết qủa của phép tính 36 . 32 =

A. 98     
B.912       
C.38          
D.312

4: Từ đẳng thức a.d = b.c  có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:

2016-10-19_231615

5: Viết số thập phân hữu hạn  dưới dạng phân số tối giản :

2016-10-19_231643

6: Nếu √x = 3 thì  x =

A. 3 B. 9      C. -9     D. ±9

II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7đ)

Bài 1 (1,5đ) Tính:

2016-10-19_231749

Bài 2 (2đ): Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 180 cây . Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 4 : 6 : 8

Bài 3 (1,5đ): Tìm x, biết

2016-10-19_231822

Bài 4 (1đ): So sánh các số sau: 2550 và 2300

Bài 5 (1đ): Cho N = 9/ (√x -5). Tìm x ∈ Z để N có giá trị nguyên.

CHIA SẺ