Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề KSCL giữa học kì 1 môn Toán lớp 6: Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C. Khẳng định sau đây là sai?

Đáp án đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán, nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức được cập nhật chi tiết tại đây.

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1: Cho tập hợp M={4,10,15}. Khi đó:

A. 4∉M     B. M ⊂ {10,15}     C. {10,15} ⊂ M     D. {15} ∈ M

Câu 2: Kết quả phép tính bằng

A. 5²        D. 25

Câu 3: Điền chữ số nào sau đây vào dấu * để cho  chia hết cho 3

A. 1    B. 3     C. 0     D. 9

Câu 4: Trong phép chia cho 3 số dư có thể là

A. 0,1,2      B. 0, 1, 2, 3     C. 1,2      D. 1, 2, 3

Câu 5: Số đoạn thẳng trong hình 1 là 

A. 1     B. 3      C. 4      D. 6

Câu 6: Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C. Khẳng định sau đây LÀ sai?

A. Tia BA và BC đối nhau             B. Tia AB và tia AC trùng nhau

C. Điểm A thuộc tia BC           D. Diểm A thuộc tia CB

Advertisements (Quảng cáo)

Phần II. Phần tự luận (7điểm)

Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A = {x∈N/ 5≤x<1}

a) Viết tập thể A bằng cách liệt kê các phần tử. Xác định số phần tử của tập hợp.

b, Dùng kí hiệu (∈,∉) để viết các phần tử 5,11 thuộc tập hợp A hay không thuộc tập hợp A.

Bài 2 (3 điểm)

a) 37.52 + 37.48      

2, Tìm x, biết
a) 3(x + 7) = 21            
Bài 3 (2,5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A, điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy.
a) Viết các tia trùng nhau gốc O
b) Viết các tia đối nhau gốc A
c) Lấy điểm M bất kỳ không thuộc đường thẳng xy. Vẽ đoạn thẳng MA, MB, tia MO, đường thẳng MC
Đề KSCL giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)